Styrelsen i Forestlight Entertainment ansöker om rekonstruktion för dotterbolaget Fido

Underhållningsbolaget Forestlight Entertainment informerade den 11 mars 2013 att den av bolaget upprättade kontrollbalansräkningen daterad den 22 februari 2013 visade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid den kontrollstämma som avhölls den 16 april 2013 beslutades om fortsatt drift av bolaget och att anta den av styrelsen framlagda åtgärdsplanen för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas.

Bolaget har tidigare kommunicerat att man avyttrat dotterbolaget Noble Entertainment samt att bolaget har fått nya huvudägare.

För att skapa ett ökat handlingsutrymme har idag Forestlight Entertainments styrelse beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion av dotterbolaget Fido. En ansökan är inlämnad till tingsrätten i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se

 

Om Forestlight Entertainment:

 Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag. I koncernen ingår bl.a. studioverksamheten där produktion av datoranimerad film utgör den primära verksamhetsgrenen. Fido är en av Skandinaviens största och mest välrenommerade animations- och visualeffects-studios och har hela världen som sitt arbetsfält. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.