Årsstämma i (publ) den 25 mars 2020

Report this content

” Ser vi till konjunkturläget i stort så har avmattningen i slutet av förra året präglat också inledningen av 2020. Dessutom tillkommer den påverkan som spridningen av Coronaviruset fått på länder och marknader världen över.  Även Beijer Alma har påverkats, främst gäller det vår verksamhet i Kina, där produktionen låg nere under ett par veckor. Coronapandemin har under januari och februari inte haft betydande negativ påverkan på verksamhet, intäkter och resultat. Utvecklingen framöver är dock mycket svårförutsägbar och riskerar leda till sämre marknadsförutsättningar. Därför vidtar Beijer Alma åtgärder för att stärka vår beredskap och öka flexibiliteten.

Sammanfattningsvis står Beijer Alma stabilt. Vi är finansiellt starka och har en robust affärsmodell, som ger en bra riskspridning och öppnar för framtida tillväxtmöjligheter. Liksom tidigare vill jag betona att vi i vårt arbete inriktar oss på det vi kan påverka och på områden där det viktigt att ha en beredskap. Det gäller i ännu högre grad nu, när fokus i närtid ligger på att hantera osäkerheten omkring oss.”

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

  • Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2019 fastställdes.
  • Utdelningen för 2019 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 2,50 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 27 mars 2020. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 1 april 2020.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast styrelsearvode om 325 000 kronor. För styrelsens ordförande beslöts ett fast styrelsearvode om 950 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet beslöts ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande beslöts ett fast arvode om 125 000 kronor. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
  • Beträffande styrelse beslöts omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Hans Landin, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström samt nyval av Oskar Hellström som ordinarie styrelseledamöter. Johan Wall valdes till styrelsens ordförande.
  • KPMG AB valdes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.
  • Inför årsstämman 2021 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Elisabet Jamal Bergström (SEB Fonder) samt Vegard Søraunet (Odin Fonder). Johan Wall utsågs till ordförande för valberedningen.
  • Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.
  • Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna har anpassats till följd av ändringar i aktiebolagslagen.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 27 april 2020.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen


 

Ytterligare upplysningar:

vd och koncernchef Henrik Perbeck, Beijer Alma AB, telefon: 018-157160

 

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar