FOREX Banks årsredovisning 2020

Report this content

FOREX Bank AB (publ) har idag den 23 mars kl 17:00 CET publicerat följande information på hemsidan:

 • Årsredovisning 2020
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 december 2020, Pelare III
 • Hållbarhetsrapport 2020

Januari-december 2020 (januari-december 2019)

 • Räntenettot ökade till 232 (217) mSEK
 • Rörelseintäkterna minskade till 681 (1 235) mSEK
 • Rörelseresultatet minskade till -231 (96) mSEK
 • Kreditförlusterna ökade till -135 (-89) mSEK
 • Resultat efter skatt minskade till -115 (96) mSEK
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -9,0 (7,3) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,1 (19,4) procent
 • LCR uppgick till 1 286 (895) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 764 (8 819) mSEK
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 574 (6 777) mSEK

FOREX Banks nordiska resevalutaverksamhet har kraftigt påverkats av konsekvenserna av coronapandemin. Under året har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 105 mkr.
Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00