PTK:s stämma:Ofullständig analys bakom utredningsförslagom utökad flytträtt av tjänstepensioner

Livförsäkringsutredningsutredningens förslag om flytträtt av tjänstepensioner riskerar att slå sönder konsumentskyddet som erbjuds i de kollektivavtalade pensionerna. Det menar PTKs stämma, som samlats för första gången på fyra år.

PTKs stämma ställer sig kritisk till Livförsäkringsutredningens förslag om utökad flytträtt av tjänstepensioner. Stämman menar att förslaget riskerar att oåterkalleligen slå sönder de fördelar som de kollektivavtalade pensionerna erbjuder i form av Därmed försämras möjligheterna till en gynnsam utveckling av tjänstepensionsmarknaden.

-        Förslaget förändrar radikalt förutsättningarna för att upprätthålla och utveckla ett gott konsumentskydd. Risken är stor att utredningens förslag innebär väsentliga försämringar för framtidens pensionärer. Därför bör det inte genomföras, säger Cecilia Fahlberg, PTKs ordförande.

Stämman menar att utredningens förslag i stora delar bygger på en ofullständig analys av samspelet mellan konsumentsskydd, konkurrensförutsättningar och tjänstepensionernas funktion på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadens parter har under lång tid byggt upp kollektivavtalade tjänstepensionssystem som visat sig hållbara och bärkraftiga. Systemen har visat att de överlever kriser och lågkonjunkturer samt tillvaratar de möjligheter till långsiktighet som erbjuds under ekonomiskt goda tider, vilket har resulterat i försäkringsprodukter som håller hög kvalitet till låga avgifter.

Finansmarknadsminister Peter Norman, som besökte stämman för att hålla ett anförande kommenterade inte utredningens förslag om flytträtt, utan hänvisade till fortsatt beredning. I sitt anförande betonande han dock vikten av ett starkt konsumentskydd och parternas roll på arbetsmarknaden och för tjänstepensionerna.

FAKTA/ PTKs stämma

Stämman är PTKs högsta beslutande organ och består av en representant för varje förbund som är anslutet till PTK. Ordinarie stämma sammanträder vart fjärde år.

FAKTA/Livförsäkringsutredningen

Regeringen beslutade den 29 april 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att analysera flytträtt av försäkringssparande och vissa andra livförsäkringsfrågor med huvudsakligt syfte att stärka försäkringstagarnas intressen. Utredningen antog namnet Livförsäkringsutredningen.

Den 28 september 2012 lämnade utredaren Tord Gransbo sitt betänkande "Förstärkt försäkringstagarskydd" till finansmarknadsminister Peter Norman. Remisstiden för betänkandet gick ut den 28 februari 2013. Läs PTKs remissvar här. Beslut om utredningens förslag väntas fattas av riksdagen finansutskott senare i år.

Cathrine Carlberg, tf kommunikationschef: 070-794 26 86

PTK är en av arbetsmarknadens parter och en samverkansorganisation för 26 medlemsförbund, som tillsammans representerar 750 000 privatanställda tjänstemän. PTK förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar. PTKs övriga uppdrag är kopplade till arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation och omställningsfrågor.