Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2001/2002

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2001/2002 · Resultat efter finansiella poster blev minus 15,9 MSEK, inklusive extra nedskrivning av utvecklingskostnader 9,2 MSEK. · Formo Medicals patentansökan i Brasilien beviljad. · Formo har fått ett förhandsmeddelande om att patentverket i Japan beviljat patentansökan i Japan. · En ny klinisk studie påbörjades under verksamhetsåret. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhetsinriktning är att utveckla högteknologiska produkter för sjukvården inom området urologi, samt att marknadsföra dessa på det för de olika produkterna mest resultatgivande sättet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förutom ett urethralt system att användas på sjukvårdsenheter samt ett och vaginalt system avsett för privat bruk har vi nu även utvecklat ett analt system Tinentia Anal som ger användarna på sjukhus och klinik möjlighet att förutom urininkontinens, även använda system Tinentia i samband med fekal inkontinens och i viss mån tarmproblem d.v.s. problem som beror på att man inte kan styra ändtarmsmuskulaturen. Marknadsföringsarbetet har fortsatt på den svenska marknaden med personlig bearbetning och annonskampanjer i veckopress riktat mot konsument samt direktbearbetning och utskick till kliniker. För att intensifiera försäljningsarbetet har ytterligare en person knutits till bolaget som säljare. Eftersom bolaget har ekonomiska problem föreslog vi vid en extra bolagsstämma den 9 mars 2002 att genomföra en emission eller söka en partner nationellt eller internationellt. Patentansökan i Brasilien beviljad. En ny klinisk studie för vårt urethrala system påbörjades under verksamhetsåret och är avsedd att vara ett stöd för marknadsarbetet. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret. Intresset för Formos aktier har varit minimalt den sista tiden vilket medfört att en emission inte är möjlig att genomföra under nuvarande omständigheter. Vi har därför fortsatt sökandet efter en partner för uppköp eller som genom en riktad emission kan knytas till bolaget. Vi har fått ett förhandsmeddelande om att patentverket i Japan har beviljat patent i Japan. Resultat och ställning Verksamheten har under detta verksamhetsår haft ett dominerande inslag av utveckling och marknadsföring. Trots ett mycket gott mottagande på både konferenser och kliniker är processen att introducera företagets produkter långsammare än ursprunglig prognos. Grundat den osäkerhet som råder har extra nedskrivningar av utvecklingskostnader gjorts med sammanlagt 9,2 MSEK. rapport juli 2001 -- JUNI 2002 Nyckeltal 01/02 00/01 Tillväxt (%) - - Rörelsemarginal (%) - - Balanslikviditet (ggr) 3,24 9,46 Soliditet (%) 84 94 Skuldsättning (ggr) 0 0 Antal anställda 5 4 RESULTATRÄKNING (kronor) Juli-2001 -- Juli-2000 - juni-2002 juni-2001 Nettoomsättning 146 908 19 433 Övriga rörelseintäkter 9 600 0 Kostnad för försålda varor -82 784 -7 124 Bruttoresultat 73 724 12 309 Försäljningskostnader -3 608 871 -3 250 013 Administrationskostnader -3 344 203 -2 985 222 Extra nedskrivning balanserade -6 763 436 0 utvecklingskostnader Extra nedskrivning maskiner och inventarier -2 500 000 0 Rörelseresultat -16 142 786 -6 222 926 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande 284 414 103 799 resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1 941 -475 Resultat efter finansiella poster -15 860 313 -6 119 602 Skatt 0 0 Periodens resultat -15 860 313 - 6 119 602 BALANSRÄKNING (kronor) 2002-06-30 2001-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 2 000 000 6 970 200 Patent och varumärken 1 496 296 1 332 951 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 150 000 300 000 Inventarier, verktyg och installationer 151 935 248 244 Pågående nyanläggning och förskott avseende 0 2 373 278 materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 3 798 231 11 224 673 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 141 325 107 315 Färdiga varor och handelsvaror 266 725 89 655 Förskott till leverantörer 115 693 293 600 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 24 725 20 625 Övriga fordringar 159 349 392 922 Förutbetalda kostnader och upplupna 99 966 207 709 intäkter Spärrat konto Kassa och bank 3 228 281 11 437 009 Summa omsättningstillgångar 4 036 064 12 548 835 SUMMA TILLGÅNGAR 7 834 295 23 773 508 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (18 891 919 st aktier á 4 722 980 2 900 000 0,25 kr) Ej registrerad nyemission 0 1 822 980 Reservfond 60 000 60 000 Överkursfond 30 497 557 30 497 557 Summa bundet eget kapital 35 280 537 35 280 537 Fritt eget kapital Balanserat resultat -12 832 299 -6 712 697 Årets resultat -15 860 313 -6 119 602 Summa fritt eget kapital -28 692 612 -12 832 299 Summa eget kapital 6 587 925 22 448 238 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 355 508 466 708 Övriga skulder 119 217 67 917 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 771 645 790 645 Summa kortfristiga skulder 1 246 370 1 325 270 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 834 295 23 773 508 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00740/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00740/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar