Formo Medical AB (publ) genomför nyemission

Formo Medical AB (publ) genomför nyemission * Varje aktie ger rätt att teckna tre nya aktier * Teckningskurs 0,15 kronor per aktie Extra bolagsstämman i Formo Medical den 14 februari fattade beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemission skall ske med företräde för Formos befintliga aktieägare. Varje aktie berättigar till teckning av tre nya aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor. Nyemissionen innebär att högst 56 675 757 nya aktier kommer att utges. Vid fullteckning kommer totala antalet aktier i Formo uppgå till 75 567 676 st. Genom den beslutade nyemissionen kan Formo tillföras högst 8,5 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen måste inbringa minst 3 Mkr för att genomföras. En emissionsgaranti om hittills 2,4 Mkr har redan skapats i ett konsortium där bl a huvudägaren Cancerfonden, Ahlström & Partners m fl ingår. Kapitaltillskottet skall användas till fortsatt satsning på försäljning och marknadsaktiviteter. Sista dag för handel inklusive 7 mars 2003 teckningsrätt Avstämningsdag 12 mars 2003 Prospekt offentliggörs 14 mars 2003 Handel med teckningsrätter 19 - 28 mars 2003 Teckningstid 19 mars - 2 april 2003 Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att sätta ned aktiekapitalet samt att ändra bolagsordningen i linje därmed. Aktiekapitalet sattes ned från 4 722 979,75 kronor till 1 889 191,90 kronor. Hässleholm i februari 2003 Styrelsen för Formo Medical AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00450/wkr0002.pdf

Dokument & länkar