FORMO MEDICAL ändrar verksamhetsinriktning

Report this content

FORMO MEDICAL ändrar verksamhetsinriktning. Formo Medical AB ( publ ) ämnar att bredda verksamheten och avser ombildas till ett utvecklingsbolag för växande företag inom tjänstesektorn. Vid den extra bolagsstämman den 9 november 2002 beslutades att uppdra åt den nyvalda styrelsen att utarbeta ett prospekt baserat på det förslag om ändrad verksamhetsinriktning som framlades av Ahlström & Partners AB, Halmstad. Förslaget innebär att Formo Medical AB namnändras till Gazellen Utvecklings AB och att beslut fattas om ändrad verksamhetsinriktning. Bolagets verksamhet inriktas på att erbjuda entreprenörsdrivna tillväxtföretag inom tjänstesektorn en möjlighet att indirekt bli noterade via nuvarande Formo Medical AB. Avsikten är att tillväxtbolagen blir majoritetsägda av Gazellen och att dess entreprenörer blir kvar i ledningen för sina bolag, med en betydande minoritetspost i sina respektive bolag. I förslaget från Ahlström & Partners ingår även att det befintliga Formo- projektet inom medicinteknik inriktat på kvinnlig inkontinens skall utvärderas, både det kliniska och det kommersiella nuläget, till grund för att ett marknadssamarbete med en eller flera internationella partners om möjligt skall kunna etableras. I ett kommande prospekt kommer bolagsstämman att ta ställning till ett förslag om en kombinerad apport- och nyemission. Nyemissionen, som föreslås uppgå till 5 MSEK före emissionskostnader, görs för att stärka Formo Medicals balansräkning. Nyemissionen skall garanteras, helt eller delvis, av ett garantikonsortium. Emissionen avses vara en företrädesemission, innebärande att Formos befintliga aktieägare har teckningsföreträde. Förslaget till apportemission avser två namngivna tjänstebolag, som kommer att presenteras närmare i detta prospekt. Under förutsättning av att den kommande extra bolagsstämman fattar ett positivt beslut enligt Ahlström & Patrners förslag innebärande ändrad verksamhetsinriktning samt kombinerad ny och apportemission kommer till ny styrelse att föreslås: Föreslag till ny styrelse. Akbar Seddigh civ.ing.Akbar Seddigh har erfarenhet från det medicintekniska området och är bl.a. ordförande i O-listnoterade ORTIVUS och ELEKTA. Lars Axelsson civ.ekon.Lars Axelsson tidigare bl.a. ekonomidirektör i PEAB-koncernen. Anders Bergkvist advokat, Nordic Law i Göteborg Till VD i Gazellen Utvecklings AB föreslås Jan Ahlström. Jan Ahlström civ.ekon.Jan Ahlström är idag VD i Ahlström & Partners AB Det kommande prospektet som beskriver Gazellen Utvecklings AB skall behandlas vid en extra bolagsstämma under febr.-mars 2003. Ny styrelse i Formo Medical, Stämman valde en ny styrelse för tiden 9 november 2002 tills kommande bolagsstämma februari/mars 2003. Till ny styrelse i Formo Medical AB (publ) valdes, Jan Wallin Stig Björk Carl Plitt Claus Pedersen På det konstituerande styrelsemötet den 13 november 2002 valdes Jan Wallin till ordförande. Bertil Oredsson innovatören och grundaren av Formo. Jag har nu tillsammans med medarbetare och aktieägare varit med om att från grunden utveckla ett medicintekniskt projekt. Många gånger har jag önskat att bolaget hade en bredare affärsbas att stå på. Att nå så långt som vi har gjort tar många år och kräver duktiga människor inom elektronik, data-, medicin- och verktygs-teknik. När man skall ta steget ut på marknaden behövs det annan kompetens som jag hoppas i framtiden skall finnas i projektet Gazellen Utvecklings AB. Att Akbar Seddigh finns med i den föreslagna styrelsen känns bra med tanke på Formo.s projekt Tinentia. Beslutet på stämman om att gå vidare med projekt Gazellen Utvecklings AB och därmed tillföras ny kompetens och samtidigt få en bredare bas med flera ben att stå på, hoppas jag är riktigt. Jan Ahlström.s i Ahlström & Partners visioner. "Vi gör den bedömningen att det idag finns många entreprenörer som har nischade och välskötta tillväxtföretag inom tjänstsektorn och som av affärsmässiga skäl ser det som en fördel om deras bolag kan bli mer publika och välkända. Vårt koncept innebär att entreprenören avyttrar en majoritet i bolaget till Gazellen men ändå står kvar som ledare av bolaget samt behåller ett fortsatt incitament genom en ansenlig aktiepost i det egna bolaget. Eftersom vi endast avser investera i kassaflödespositiva bolag behöver vi inte förlita oss på 91%-gränsen för koncernbidrag, utan nöjer oss med ett ägande i nivån 51 -70 %, detta i kombination med att kommande utdelningar samt värdeökningen i våra placeringar skapar aktieägarvärden för det noterade moderbolaget. En affär med Gazellen ger entreprenören en möjlig exit på en del av dennes ägande. Våra hittillsvarande marknadskontakter har givit oss gott stöd för tankarna bakom detta upplägg. Vi har idag flera entreprenörer som ser att detta är ett attraktivt koncept som passar många växande tjänsteföretag. Vi stödjer bolagen genom ett aktivt styrelsearbete i kombination med tillförd kompetens, marknadskontakter och nätverk samt bidrager till finansiella lösningar och skapandet av resurser för fortsatt tillväxt. Förhoppningsvis blir timingen bra med den emission vi planerar att genomföra under första kvartalet 2003, och med en tilltro till en förbättrad utveckling på aktiemarknaden kommande år. Att det idag saknas tjänsteföretag på den svenska aktiemarknaden är ett faktum och det ger oss kanske ett tillkommande och ökat intresse för företaget", säger Gazellens tilltänkte VD Jan Ahlström. Finja 13 november 2002 För styrelsen i Formo Medical AB (publ) VD Birgitta Dahlander ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00860/wkr0002.pdf

Dokument & länkar