Arbetsgivare försiktigt positiva till anställdas föräldraledighet

En ny attitydundersökning visar att många arbetsgivare förefaller positiva till anställdas föräldraledighet, sex av tio uppmuntrar till exempel alla föräldrar att vara lediga med sina barn. Det förekommer dock vissa skillnader mellan stora och små företag samt mellan branscher.  

För att undersöka Sveriges arbetsgivares attityder till föräldraledighet genomförde Försäkringskassan en enkätundersökning i tre olika branscher; byggbranschen, vård och omsorg samt tjänstesektorn.

Undersökningen ger en relativt positiv bild av arbetsgivares inställning till anställdas föräldraledighet: 59 procent uppmuntrar alla föräldrar att vara lediga med sina barn och 44 procent av de tillfrågade ser till och med föräldraledighet som en merit. Majoriteten (53 procent) av de större företagen i undersökningen, med fler än 250 anställda, erbjuder alltid ekonomiska incitament till anställda som vill vara föräldralediga.

För vissa företag kan det dock vara ett problem att anställda stannar hemma med barn, i undersökningen svarar en av tio arbetsgivare att det främst är problematiskt när anställda är föräldralediga.

- Det verkar som att företagen ser nyttan med medarbetare som har andra perspektiv och erfarenheter efter en föräldraledighet. Men det framkommer också att det kan vara knepigt för mindre företag att lösa bemanningsfrågan när någon anställd är föräldraledig, säger Niklas Löfgren som är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Andra intressanta resultat från undersökningen

  • 80 procent ansåg att föräldrar själva bär huvudansvaret för ett jämställt uttag, samtidigt som sju av tio arbetsgivare anser att arbetsgivare bör verka för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
  • Sju av tio arbetsgivare ser föräldra­ledighet som en prioriterad HR-fråga och 90 procent uppger att de är väl insatta i de regler som gäller.
  • Det är vanligast att personer med en chefsposition är föräldraledig på arbetsplatser där det arbetar ungefär lika många män som kvinnor. Av chefer på företag med tio anställda eller färre tar 44 procent inte ut föräldraledighet jämfört med sex procent av cheferna på företag med fler än 250 anställda.

Fakta om undersökningen

  • Attitydundersökning genomfördes av analysföretaget United Minds på uppdrag av Försäkringskassan.
  • Datainsamlingen utfördes i form av en digital enkät som distribuerades via e-post till totalt 3000 företagsadresser, varav totalt 778 svar inkommit vilket innebär en svarsfrekvens på 26 %. Datainsamlingsperioden ägde rum 4/6-19/6-2014.
  • Svarande i undersökningen var HR-ansvariga i organisationer inom i tre branscher; byggbranschen, vård och omsorg samt tjänstesektorn.

Relaterat
Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen (publikation)
Större skillnader mellan män och kvinnors uttag av föräldrapenning än vad man tidigare sett (pressmeddelande 2014-09-25)

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/