Beslutsstöd och samverkan har minskat både sjukskrivningar och lokala skillnader

Sjukskrivningslängderna och antalet påbörjade sjukskrivningar har minskat efter mars 2008 då det nya försäkringsmedicinska beslutsstödet infördes. De största förändringarna har skett i diagnosgrupperna psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar, som är de grupper som står för störst andel av sjukskrivningarna.

Det är några av slutsatserna i en ny socialförsäkringsrapport från Försäkringskassan. För första gången har dessutom en mer ingående analys genomförts av hur införandet av beslutsstödet kan ha påverkat antalet sjukskrivningar som påbörjas. Beslutsstödet har tagits fram av Socialstyrelsen för att stödja läkare och Försäkringskassans handläggare vid sjukskrivningar.

Resultaten av rapporten visar att antalet påbörjade sjukskrivningar tydligt minskade efter mars 2008. Antalet sjukskrivningar minskade i alla län. Kortast sjukskrivningar efter beslutsstödets införande finns i Värmland med en medianlängd på 29 dagar och längst sjukskriv­ningar finns i Jämtland med medianlängd på 38 dagar. Samtidigt har sjukskrivningslängderna minskat mycket tydligt i Jämtland. Kvinnor har något kortare sjukskrivningar än män efter beslutsstödets införande.

-          Det är först och främst glädjande att konstatera att ett gott samarbete och gemensamma arbetsmetoder tillsammans med andra har lett till att många människor har kunnat komma tillbaka till arbete igen. Där har beslutsstödet en viktig funktion och vi vill rikta ett särskilt tack för goda insatser till vården och andra medaktörer i det arbetet. Det handlar också om att vi själva har blivit tydligare i vår försäkringsprövning. Oavsett vilka regelverk vi har haft att rätta oss efter är kan vi se att en stor effekt för att minska sjukskrivningarna får vi genom samsyn, dialog och samverkan.


Det konstaterar Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender och överdirektör Stig Orustfjord. Rapporten och andra aktuella frågor kommer att diskuteras på lokala pressträffar i Luleå och Västerås idag.

För mer information: Ulrik Lidwall 010-116 97 26

 

Dokument & länkar