Försäkringskassan spår fortsatt ökade utgifter för sjukförsäkringen

I den senaste prognosen spår Försäkringskassan att utgifterna för sjukförsäkringen kommer fortsätta öka. Anledningen är att sjukfallen beräknas bli både fler och längre. Framför allt ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Utgifterna för sjukförsäkringar beräknas bli högre än i tidigare prognos, närmare 3 miljarder kronor högre fram till och med 2015. Höjningen beror främst på att inflödet till sjukpenning nu väntas öka snabbare. Därutöver förväntas sjukfallens varaktighet bli något längre, även här är höjningen mest markerad för 2015. En högre förväntad medelersättning samt ett något högre inflöde till både sjuk- och aktivitetsersättning har också medfört en höjd prognos.

Än så länge saknar samhället tydliga förklaringar till varför sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökar. Eftersom dessa sjukskrivningar tenderar bli längre än genomsnittet är det särskilt viktigt att försöka förebygga och bryta dem så tidigt som möjligt.

-   Försäkringskassan jobbar aktivt för att ge bättre stöd till de som behöver det som mest, här är arbetsgivarna och vården viktiga samverkanspartners i att underlätta snabbare återgång i arbete. Vi kommer också kraftsamla för att förebygga sjukskrivningar, berättar Laura Hartman, försäkringsdirektör och chef för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan.

Detta arbete kommer på sikt att ha betydelse för både inflödet i sjukförsäkringen och sjukfallens varaktighet, men det är dock för tidigt att räkna hem effekterna av dessa satsningar. I rapporten finns dock ett avsnitt med ett alternativscenario för sjukpenning där varaktigheten är tydligt kortare (se sidan 37 i rapporten).

Assistansersättningen och föräldraförsäkringen fortsätter också att öka
Inom föräldraförsäkringen fortsätter utgifterna att öka på grund av att antalet barn blir fler, men också på grund av att ersättningen per dag ökar.

Även statens utgifter för assistansersättning beräknas fortsätta öka under hela prognosperioden. Ökningen drivs främst av att genomsnittligt antal ersatta timmar per brukare och månad beräknas fortsätta att öka och att schablonbeloppet (ersättning per timme) höjs, men också av att antalet brukare ökar svagt i år och 2015. För de flesta övriga förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde är dock förändringarna små och där har synen på den underliggande utvecklingen inte förändrats nämnvärt.

Prognoserna i siffror

  • Utgifterna för sjukförsäkringen beräknas öka från nästan 78 miljarder kronor i år till 81 miljarder kronor nästa år. Prognosen höjs med sammanlagt 0,6 miljarder kronor 2014 och 2,7 miljarder kronor 2015. År 2018 antas utgifterna vara 87,2 miljarder kronor, vilket är 7,6 miljarder kronor högre än senaste prognosen som lämnades i juli 2014.
  • Utgifterna för statlig assistansersättning beräknas öka från 23,5 miljarder kronor i år till 24,7 miljarder kronor nästa år. Prognosen höjs med cirka 100 miljoner i år och 300 miljoner 2015. År 2018 antas utgifterna vara 27,4 miljarder kronor, vilket är 580 miljoner kronor högre än senaste prognosen som lämnades i juli 2014.
  • Utgifterna för föräldraförsäkringen beräknas öka från 37,5 miljarder kronor i år till 39 miljarder kronor nästa år. Prognosen sänks med sammanlagt 60 miljoner kronor 2014, men höjs med cirka 100 miljoner kronor 2015. År 2018 antas utgifterna vara 43,9 miljarder kronor, vilket är 180 miljoner kronor lägre än senaste prognosen som lämnades i juli 2014.
  • Utgifterna beräknas sammantaget öka med 23,3 miljarder kronor från 2014­­ till 2018, vilket är 7,8 miljarder mer än i föregående prognos.
  • Prognoserna innefattar föreslagna regelförändringar som finns i lagda propositioner som exempelvis höjningen av underhållsstöd och a-kassa. Summerat beräknas regelförändringarna kosta i genomsnitt 1,4 miljarder kronor per år.
  • Eftersom det saknas ett lagförslag på borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas ingen hänsyn till förslaget i denna prognos.
  • Utgifterna för samtliga bidrag och förmåner är år 2014 omkring 200 miljarder kronor.

Fakta om Försäkringskassans prognoser
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 ska Försäkringskassan senast oktober den 27 oktober 2014 (senarelagt till den 4 november enligt regeringsbeslut) redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 för samtliga anslag och anslags­poster.


Prognoser är alltid osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont prognosen avser och om regelförändringar införs.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Försäkringskassan jobbar aktivt för att ge bättre stöd till de som behöver det som mest, här är arbetsgivarna och vården viktiga samverkanspartners i att underlätta snabbare återgång i arbete. Vi kommer också kraftsamla för att förebygga sjukskrivningar
Laura Hartman, försäkringsdirektör och chef för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan.