Ny rapport från Försäkringskassan om assistansersättningens utveckling

Sedan assistansersättningens införande 1994 har både antalet assistans-mottagare och genomsnittligt antal timmar ökat. Det totala antalet timmar med assistansersättning har femdubblats över en 20-årsperiod. I en ny rapport till regeringen har Försäkringskassan analyserat orsakerna till denna ökning.

År 1994 genomfördes den viktiga LSS-reformen som skulle leda till att personer som lever med omfattande funktionsnedsättningar fick möjlighet att leva ett liv som andra, med självbestämmande och delaktighet i arbets- och samhällslivet. En del av reformen var införandet av personlig assistans. Det första året beviljades 6 100 personer assistansersättning, år 2014 hade antalet personer ökat till 16 400 personer. Även det genomsnittliga antalet timmar per person och vecka har ökat från 67 till 124 timmar mellan 1994 och 2014. En ökning från 21 till 100 miljoner timmar på 20 år.

Två lagändringar har särskilt bidragit till att fler får assistansersättning: införandet av ett femte grundläggande behov – ”annan hjälp som kräver ingående kunskaper” samt borttagandet av den övre åldersgränsen 2001 som innebär att personer även efter 65-årsdagen får behålla sin assistansersättning. Dessa två lagändringar tillsammans med befolkningsökningen förklarar ungefär hälften av antalsökningen.

– Vi ser i vår analys att förändringar i lagstiftningen har haft en avgörande betydelse för antalet assistansmottagare. När det gäller ökningen av genomsnittligt antal timmar per person är förklaringen även rättspraxis och tillämpning av lagen, säger Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. 

I rapporten framkommer att fler personer får assistanstimmar beviljade för tillsyn. Andelen som beviljas assistansersättning för all vaken tid eller mer har ökat, från 15 till 67 procent bland vuxna.

– Assistansersättningen som infördes 1994 har gjort det möjligt för människor som lever med omfattande funktionsnedsättning att leva ett liv med ökat självbestämmande och frihet. Rapporten, som återspeglar utvecklingen, talar för att det nu är dags för en översyn av lagen, säger Ann-Marie Begler.

Fakta om volymökningarna i assistansersättningen mellan 1994 och 2014
• Antalet personer som är mottagare av assistansersättningen har ökat från 6 100 till 16 400

• Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka har ökat från 67 till 124

• Det totala antalet assistanstimmar i Sverige har femdubblats på 20 år, från 21 miljoner till 100 miljoner

• Andelen som beviljas assistansersättning för all vaken tid eller mer har ökat, från 15 till 67 procent bland vuxna

Relaterat:
Socialförsäkringsrapport 2015:13 Assistansersättningens utveckling - Orsaker till ökningen av antalet assistansmottagare och genomsnittligt antal timmar

Rättslig kvalitetsuppföljning 2015:7 Assistansersättning

Kontakt:
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Taggar:

Citat

Vi ser i vår analys att förändringar i lagstiftningen har haft en avgörande betydelse för antalet assistansmottagare. När det gäller ökningen av genomsnittligt antal timmar per person är förklaringen även rättspraxis och tillämpning av lagen.
Ann-Marie Begler
Assistansersättningen som infördes 1994 har gjort det möjligt för människor som lever med omfattande funktionsnedsättning att leva ett liv med ökat självbestämmande och frihet. Rapporten, som återspeglar utvecklingen, talar för att det nu är dags för en översyn av lagen.
Ann-Marie Begler