Ny rapport om barnfamiljers ekonomiska situation

Den ekonomiska familjepolitiken har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomiska situation. Störst betydelse har den för ensamstående med barn. Det visar rapporten ”Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken”, som Försäkringskassan presenterar idag.

Barnfamiljernas ekonomi påverkas starkt av den ekonomiska familjepolitiken. Andelen barnfamiljer som lever med låg ekonomisk standard skulle närapå fördubblas utan den ekonomiska familjepolitiken. Bland ensamstående med barn skulle andelen som lever med låg ekonomisk standard öka från tre av tio till fem av tio.

- Det här visar att utan de familjeekonomiska förmånerna skulle fler barn leva under ekonomiskt knappa förhållanden, säger Mats Johansson, analytiker på Försäkringskassan.

Samtidigt utgör den ekonomiska familjepolitiken – i form av både generella bidrag som barnbidraget, och behovsprövade bidrag som underhållstöd – en allt mindre del av hushållens inkomster.

- Barnhushållens förvärvsinkomster har generellt ökat, samtidigt som ersättningsnivåerna i många av de familjeekonomiska förmånerna inte ökat lika fort, eller legat stilla, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.
Rapporten visar också de familjeekonomiska förmånerna betyder mer för ensamstående och i familjer med flera barn.

Andra resultat:
• Under 2012 gick cirka 25 procent av utbetalningarna till de 20 procent med lägst ekonomisk standard. För de behovsprövade bidragen var fördelningsprofilen ännu tydligare, av dessa gick 52 procent av utbetalningarna till de med lägst ekonomisk standard.
• Mellan 300 000 och 350 000 barn beräknades leva i ekonomisk utsatthet 2012.
• 34 (28) procent av hushållen med en ensamstående förälder med barn levde med låg ekonomisk standard 2012. Andelen var högre bland ensamstående kvinnor med barn, mellan 38 (32) procent, än bland ensamstående män med barn, 19 (16) procent.*
• Ungefär var femte av de vuxna i barnhushåll levde under ekonomiskat knappa förhållanden någon gång under perioden 2007–2011. Hälften av dessa gjorde under mer än halva perioden.
• Den ekonomiska standarden har ökat för de flesta mellan 2007 och 2012. Bland de 10 procent av barnhushållen med lägst inkomst förändrades dock inte den ekonomiska standarden under tidsperioden. Bland ensamstående med barn sjönk den ekonomiska standarden något i denna grupp.

Fakta:
Den ekonomiska familjepolitik som hänvisas till i denna rapport består av försäkringar (föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning), generella bidrag (barnbidrag och adoptionsbidrag) och behovsprövade bidrag (vårdbidrag, bostadbidrag och underhållsstöd).
Cirka 70 miljarder kronor betalades ut i familjeekonomiska förmåner under 2012, varav hälften utgjordes av försäkringar.
* Försäkringskassan har i år mätt andelen ekonomiskt utsatta med två olika mått, ett fast och ett relativt, för att få en mer heltäckande bild. Dubbla siffror redovisas därför här på vissa ställen.

Taggar: