Sjukpenningtalet i april 2015

Sjukpenningtalet i april var 9,81 dagar. Det har sedan april 2014 stigit med 1,15 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat med 0,44 individer.

Ohälsotalet i april 2015 blev 27,6 dagar, vilket är en ökning med 0,7 dagar sedan april 2014. Ohälsotalet för kvinnor var 33,2 dagar, medan ohälsotalet för män var 22,2 dagar. Det betyder att i april 2015 var kvinnors ohälsotal 50 procent högre än männens. Ökningen sedan april 2014 är 1,1 dagar för kvinnor och 0,4 dagar för män.

– Ökningstakten har stigit något. Det beror bland annat på att fler sjukfall blir längre, ett mönster vi känner igen från tidigare uppgångar, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet för kvinnor är 12,78 dagar jämfört med männens som är 6,93 dagar. Det betyder att i april 2015 är kvinnors sjukpenningtal 84 procent högre än männens. För kvinnor har det ökat med 1,58 dagar sedan april 2014 och för män med 0,73 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i april 2015 är 4,23 (individer). Kvinnor har ett högre värde (4,61) än män (3,87). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,57 (individer) för kvinnor och med 0,32 (individer) för män.

I februari pågick 185 540 sjukfall vid månadens slut, varav 51 133 sjukfall (27,6 procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av februari föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 22 943 sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.

Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.
  • Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjukpenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.
  • Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag. Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Relaterat
Sjukpenningtalet i mars 2015
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1
Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Media

Media