Sjukpenningtalet i februari 2015

Report this content

Sjukpenningtalet i februari var 9,6 dagar. Det har sedan februari 2014 stigit med 1,07 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat med 0,42 individer.

Ohälsotalet i februari 2015 blev 27,5 dagar, vilket är en ökning med 0,6 dagar sedan februari 2014. Ohälsotalet för kvinnor var 33,0 dagar, medan ohälsotalet för män var 22,1 dagar. Det betyder att i februari 2015 var kvinnors ohälsotal 49 procent högre än männens. Ökningen sedan februari 2014 var 1,0 dagar för kvinnor och 0,3 dagar för män.

– Sjukpenningtalet ökar i ungefär samma takt som tidigare månader. Ohälsotalet ligger fortfarande på en historisk låg nivå, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet var 9,6 dagar, där kvinnornas sjukpenningtal var 12,5 dagar jämfört med männens som var 6,8 dagar. Det betyder att i februari 2015 var kvinnors sjukpenningtal 84 procent högre än männens. För kvinnor har det ökat med 1,5 dagar sedan februari 2014 och för män med 0,7 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i februari 2015 var 4,2 (individer). Kvinnor har ett något högre värde (4,5) än män (3,8). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,6 (individer) för kvinnor och med 0,3 (individer) för män.

I december pågick 179 558 sjukfall vid månadens slut, varav 48 290 sjukfall (26,9 procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av december föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 23 791 sjukfall, varav 8 602 långa sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.

Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.
  • Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag.

Relaterat

Sjukpenningtalet i januari 2015
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1
Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Media

Media