Utökad samverkan för att stödja personer med psykisk ohälsa

Mer kunskap och stärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting, ska bidra till att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

I dag är psykiska diagnoser den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnor och näst vanligast för männen. Även bland unga mellan 19-29 dominerar de psykiska diagnoserna.

 -  Dessa personer är ofta i behov av flera parallella insatser från olika aktörer, så det är viktigt att de olika aktörerna samarbetar på bästa sätt. Det finns annars risk för ett de hamnar utanför ett aktivt samhälls- och arbetsliv, säger Cecilia Udin som är försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

KUR-projektet ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting möjligheten att stärka den lokala samverkan och samtidigt stärka medarbetarnas kunskaper inom området psykisk ohälsa. Satsning syftar till att bidra till att målgruppen får ökad möjlighet till arbete, studier eller sysselsättning.

Projektet är uppdelat i lokala områden som kan ansöka om medel för att genomföra insatser utifrån de lokala behoven.                                                  

 -  På några ställen i landet kommer man t.ex. att anordna temadagar med föreläsningar och seminarier. Aktuella ämnen kan vara neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa hos unga kvinnor. På andra ställen kommer man att ta fram en plan för hur samverkan kan förbättras, berättar Cecilia Udin.

KUR-projektet pågår under 2014 och 2015. Se vidare information på www.forsakringskassan.se/kur 

Fakta KUR-projektet
Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att i nära samråd med Arbetsförmedlingen och SKL samt i samråd med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) genomföra satsningar inom området psykisk ohälsa.

Övriga fakta
År 2012 stod ångestsyndrom och förstämningssyndrom för 93 procent av sjukfallen i psykiska diagnoser. 

Relaterat
Sjukskrivningar och psykiska diagnoser
Regeringsuppdrag KUR projektet

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Dessa personer är ofta i behov av flera parallella insatser från olika aktörer, så det är viktigt att de olika aktörerna samarbetar på bästa sätt. Det finns annars risk för ett de hamnar utanför ett aktivt samhälls- och arbetsliv
Cecila Udin, Försäkringssamordnare på Försäkringskassan
På några ställen i landet kommer man t.ex. att anordna temadagar med föreläsningar och seminarier. Aktuella ämnen kan vara neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa hos unga kvinnor. På andra ställen kommer man att ta fram en plan för hur samverkan kan förbättras
Cecila Udin, Försäkringssamordnare på Försäkringskassan