Första halvåret 2002

Report this content

De kraftiga kursnedgångarna på världens aktiemarknader under det första halvåret
2002 har inneburit att Första AP-fonden redovisar ett negativt resultat på – 11,2 mdkr,
vilket motsvarar en totalavkastning före förvaltningskostnader på – 8,4 procent.
• Fondkapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 123,7 mdkr (130,8 mdkr) inklusive ett
nettoinflöde under första halvåret av likvida medel om 4,0 mdkr.
• Första AP-fonden har under året omarbetat sin ägarpolicy.”Den nya ägarpolicyn innebär
att fonden kommer att vara mer aktiv än tidigare och är även en markering av det starka
intresse fonden har för dessa frågor”, säger William af Sandeberg, VD Första AP-fonden.
• Fondens miljö- och etikpolicy har även den reviderats. Om företag bryter mot någon
konvention vill fonden använda sitt ägarinflytande genom att påverka företagen i syfte
att förbättra deras agerande i dessa frågor hellre än att sälja företagets aktier.

Fondkapitalet

Den 30 juni uppgick det totala fondkapitalet till 123,7 (130,8) Mdkr. Av detta utgjorde
innehav i aktier 73,0 (80,0) Mdkr, räntebärande värdepapper 47,6 (48,7) Mdkr och övriga
tillgångar 3,1 (2,1) Mdkr. Vid halvårsskiftet hade fonden 44,2 (46,2) procent av det totala
fondkapitalet placerade i utländska aktier samt 12,0 (12,1) procent i svenska aktier. Fondens
valutaexponering var 10,0 procent, att jämföras med referensportföljens 15,0 procent.
Övriga avvikelser mot referensportföljen var små. Referensportföljen är den tillgångssammansättning som bedömts ge fonden bäst möjligheter att uppfylla sitt långsiktiga åtagande i pensionssystemet.

Resultat
De kraftiga kursnedgångarna på världens aktiemarknader under det första halvåret 2002
har inneburit att Första AP-fonden redovisar ett negativt resultat på – 11,2 mdkr .Resultatet
beror nästan uteslutande på andelen aktier i fondens portfölj.

Totalavkastningen före förvaltningskostnader uppgick till –8,4 procent vilket var 0,3
procentenheter lägre än för fondens referensindex. Skillnaden förklaras i sin helhet av den
övervikt i aktier som fonden hade jämfört med referensportföljen under perioden mars till
och med juni.

Avkastningen på fondens aktieportfölj uppgick till – 13,1 procent vilket är 0,3 procentenheter
bättre än för fondens referensindex. Fondens valutaförvaltning har även den genererat
en meravkastning om 0,2 procentenheter. För den räntebärande portföljen uppgick
avkastningen till 3,3 procent vilket är 0,1 procentenhet lägre än för referensindex.

Dokument & länkar