• news.cision.com/
  • Fortinova/
  • Bokslutskommuniké september 2020 - augusti 2021: Tillväxt i förvaltningsresultatet med 71 procent och föreslagen höjd utdelning

Bokslutskommuniké september 2020 - augusti 2021: Tillväxt i förvaltningsresultatet med 71 procent och föreslagen höjd utdelning

Report this content

Bokslutskommuniké september 2020 - augusti 2021

  • Intäkterna för året uppgick till 197,1 Mkr (135,4), motsvarande en ökning med 46 procent.
  • Driftsöverskott ökade med 49 procent och uppgick till 114,3 Mkr (76,8), motsvarande 58 procent i överskottsgrad (57).
  • Förvaltningsresultatet har förbättrats med 71 procent och uppgick till 75,1 Mkr (44,0), motsvarande 1,6 kronor (1,8) per aktie samt 38 procent i förvaltningsmarginal (33).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 298,9 Mkr (47,7), varav 12,7 Mkr (5,9) avser realiserade värdeförändringar. Värdeförändringar på derivat uppgick till 5,5 Mkr (11,5).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 311,2 Mkr (86,4), motsvarande 6,6 kronor (3,6) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 47,5 kr (39,5).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,46 kr per aktie (0,27).

”Fortinovas utveckling har fortsatt trots rådande pandemi. Den expansiva resan ligger fast, uthyrningsgraden överstiger 99 procent och vi fortsätter generera vinst till våra aktieägare. Vår affärsidé – att investera i hyresfastigheter på västsvenska tillväxtorter – visar sig vara långsiktigt trygg och hållbar”, säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova.

”Att hyra ut bostadslägenheter och lokaler på en av Sveriges mest attraktiva marknader innebär trygghet för våra kunder och stabilitet, förutsägbarhet och goda utvecklingsmöjligheter för bolaget och för våra ägare. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor få leda bolaget på den fortsatta resan och jag är övertygad om att de största möjligheterna ligger framför oss”, avslutar Anders Johansson.

Bilaga: Bokslutskommuniké september 2020 – augusti 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

 

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,6 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 79 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.