• news.cision.com/
  • Fortinova/
  • Delårsrapport september - november 2020: stark period med ökat förvaltningsresultat om 37 procent

Delårsrapport september - november 2020: stark period med ökat förvaltningsresultat om 37 procent

Report this content

Stark period med ökat förvaltningsresultat om 37 procent

Perioden i korthet, september 2020 – november 2020
•    Intäkterna för perioden uppgick till 41,1 Mkr (33,0), motsvarande en ökning med 24 procent.
•    Driftsöverskott uppgick till 25,1 Mkr (19,7), motsvarande 61 procent i överskottsgrad (60).  
•    Förvaltningsresultatet uppgick till 15,6 Mkr (11,4), motsvarande 0,4 kronor (0,6) per aktie och 38 procent i förvaltningsmarginal (35).
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0,9 Mkr (-3,4) och på derivat till -0,2 Mkr (14,6). 
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,1 Mkr (17,3), motsvarande 0,3 kronor (0,8) per aktie.
•    Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 40,6 kr (39,5) per aktie. 

”Bolaget har nu ingått avtal om förvärv av fastigheter uppgående till totalt drygt 1 200 Mkr. Samtidigt har perioden visat på höga uthyrningsgrader och en god och lönsam utveckling. Driftöverskottet har ökat med 27 procent samtidigt som vårt förvaltningsresultat har ökat med 37 procent.”, säger Anders Johansson, VD på Fortinova. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 08:00 CET.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2,3 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.