• news.cision.com/
  • Fortinova/
  • Delårsrapport september 2021 - februari 2022: Förvaltningsresultatet ökar med 11 procent

Delårsrapport september 2021 - februari 2022: Förvaltningsresultatet ökar med 11 procent

Report this content

  • Intäkterna för perioden uppgick till 124,4 Mkr (92,6), motsva¬rande en ökning med 34 procent.
  • Driftsöverskott ökade med 16 procent och uppgick till 63,4 Mkr (54,7), motsvarande 51 procent (59) i överskottsgrad. 
  • Förvaltningsresultatet har förbättrats med 11 procent och uppgick till 39,2 Mkr (35,2), motsvarande 0,8 kronor per aktie (0,8) samt 32 procent (38) i förvaltningsmarginal.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 57,2 Mkr (73,7), varav -0,7 Mkr (12,7) avser realiserade värdeförändringar.
  • Värdeförändringar på derivat uppgick till 14,5 Mkr (7,4). 
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 90,8 Mkr (100,3), motsvarande 1,8 kronor per aktie (2,2).
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 48,9 kr (47,5).

”Samtidigt som vår lönsamma utveckling fortsätter ser vi resultatet av en instabil omvärld, med stigande energipriser och räntor. Det är för tidigt att veta om dessa kostnadsökningar är kortvariga eller om vi ser en början på det nya normala. För att möta en eventuell kostnadsökning investerar vi i projekt som reducerar vår energiförbrukning, arbetar aktivt med upphandlingar samt genomför adekvata justeringar i vår skuldportfölj”, säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova.

Bilaga: Delårsrapport september 2021 – februari 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2022 kl. 08:00 CET.
 

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 28 februari 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,8 Mdr kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 80 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.