Kommuniké från årsstämma 2021 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) den 27 januari 2021 beslutades följande. 

 • Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 • Beslutades att av disponibla vinstmedel om 912 904 960 kronor utdela 0,27 kronor per aktie av serie A och B, totalt 13 860 487,80 kronor, samt att överföra återstående fritt eget kapital om 899 044 472,2 kronor i ny räkning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 29 januari 2021 och utbetalning ska ske den 3 februari 2021 genom Euroclear Sweden ABs försorg.
 • Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår med 200 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Vidare beslutades att ersättning till ordförande i risk, regel och revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av styrelse (samtliga omval och gällande för tiden intill slutet av nästa årsstämma) enligt följande:
  • Ole Salsten – styrelseordförande
  • Anders Valdemarsson
  • Carl-Johan Carlsson
  • Fredrik Bergmann
  • Helena Örnstedt
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja KPMG AB som revisor med Henrik Blom som huvudansvarig revisor.
 • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedningens ledamöter.
 • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • Beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier av serie B om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet i Fortinova vid tidpunkten för emissionsbeslutet, i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärv av Kasematten Fastighets AB. Kasematten Fastighets AB ägs till 50 procent av Fortinovas styrelseledamot och vice verkställande direktör, Anders Valdemarsson, och verkställande direktör, Anders Johansson. Båda är, utöver sina positioner i bolaget, även största aktieägare i Fortinova sett till antalet röster genom A2F Fastigheter AB. Varken Anders Johansson eller Anders Valdemarsson, utöver i sina roller som aktieägare i Kasematten Fastighets AB, deltog i beredningen av förslaget eller beslutet om detsamma.

Vid årsstämman var ca 10,9 procent av aktierna och 39,9 procent av rösterna i Fortinova representerade.

Protokoll, inklusive sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, fört vid årsstämman kommer att publiceras på Fortinovas hemsida, www.fortinova.se, inom två veckor från dagens datum och på den plats där övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, VD

Telefon: 0340-59 25 50 E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO

Telefon: 0340-59 25 59 E-post: jw@fortinova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 15:30 CET.

Om Fortinova

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2,3 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar