Beslut vid extra bolagsstämma i Fortnox

Report this content

Fortnox AB (publ) har idag 8 mars 2021 hållit extra bolagsstämma. I syfte att möjliggöra förvärvet av Offerta Group AB beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att genomföra nyemission av aktier.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

I syfte att möjliggöra förvärvet av Offerta Group AB beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma och med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission av högst 682 177 aktier. Betalningen av aktier vid nyemission med stöd av detta bemyndigande ska kunna erläggas helt eller delvis genom kvittning.

Extrastämmans beslut i dess helhet framgår av det stämmoprotokoll som kommer publiceras på bolagets webbplats.

 

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se


Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat bokföring, fakturering, finansiering och anställda. Förutom kärnprodukterna får kunderna tillgång till hundratals andra system genom partners som kopplat ihop sig med Fortnox. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Prenumerera

Media

Media