Kommuniké från årsstämma i Fortnox AB

Report this content

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2020. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, med utdelning om 0,75 kronor per aktie. Det motsvarar 22 procent av koncernens resultat. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 mars 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 1 april 2021.

Med anledning av pågående pandemi hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt skett genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivits i kallelsen. Inför stämman gjorde Fortnox en digital sändning som intresserade kunde ta del av via länk på bolagets hemsida. 

Fortnox vd Tommy Eklund kommenterade under sändningen bolagets starka resultat och stabila omsättningsutveckling under 2020, som varit ett mycket speciellt år för hela samhället. Han berörde också den nya affärsplan och de mål som presenterades i januari i år:

- Vi gör en förflyttning från bokföring och fakturering till att vara en plattform för företagande, och det är det vi kommer att investera i framåt. Med den förflyttningen kommer att vi kunna ge mycket mer tillbaka till våra kunder. Vi har historiskt kunnat hjälpa dem att effektivisera sitt arbete och spara tid. Nu kommer vi, med nya produkter och tjänster, att kunna ta ett större ansvar och hjälpa kunder att förbättra sina verksamheter på olika sätt. Vi kommer att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika. 

Bemyndigande att fatta emissionsbeslut

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital kan ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra eller finansiera förvärv alternativt finansiera befintlig verksamhet.

Ansvarsfrihet och omval av styrelse

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter; Andreas Kemi, Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup och Tuva Palm. Olof Hallrup omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor kommer fortsatt att vara den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Arvoden till styrelsen och till ledamöter i revisions- och ersättningsutskottet beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen kommer även fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre största ägarna per den sista bankdagen i augusti, jämte styrelseordförande.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 april – 30 juni 2024.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats inom två veckor.

 

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande 25 mars 2021 kl. 13:30


För ytterligare information, kontakta:

Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox
E-post: 
olof.hallrup@fortnox.se 
Telefon: 070 - 546 44 42

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat bokföring, fakturering, finansiering och anställda. Förutom kärnprodukterna får kunderna tillgång till hundratals andra system genom partners som kopplat ihop sig med Fortnox. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Prenumerera

Media

Media