Fordonsindustrin beredda att flytta fram elektrifieringsmålen

Report this content

Fordonsindustrin är beredda att flytta fram mål för elektrifiering av fordonsflottan vilket i sin tur skulle öppna för möjligheter att överträffa det nationella klimatmålet för transportsektorn. Men hur mycket målen kan flyttas fram hänger på i vilken grad politiken kan leverera nödvändiga beslut. Det skriver Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Industri idag.

I de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som fordonsindustrin lanserade inom ramen för Fossilfritt Sverige förra året presenteras olika scenarier för elektrifieringen av såväl personbilar som tunga fordon och mål antogs om att 80 procent av alla nya bilar 2030 ska vara laddbara bilar och att 50 procent av nya tunga lastbilar ska vara ellastbilar vid samma tidpunkt.

Genom satsningar från företag inom branschen och med hjälp av styrmedel som Bonus-malussystemet, premien för ellastbilar och elbussar, och satsningar på laddinfrastruktur har utvecklingen gått fort. Hittills i år är 42 procent av alla nyregistrerade bilar laddbara och i september var för första gången över hälften av alla nyregistreringar laddbara och 33 procent var rena elbilar. Även för tunga fordon går utvecklingen fort, exempelvis står elbussar för en stor del av den upphandlade kollektivtrafiken.

Branschen ser nu både möjligheten och, utifrån den akuta klimatkrisen, nödvändigheten av att tidigarelägga målen från färdplanerna med några år. Exakt hur många år beror i stor utsträckning på i vilken grad politiken kan leverera nödvändiga beslut. En snabbare elektrifiering skulle också göra det möjligt att överträffa det nationella målet om att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

I artikeln lyfter Mattias Bergman och Svante Axelsson tre områden där de anser att regeringen måste agera:

  • Utrullningen av laddinfrastruktur måste gå snabbare och förenklas för både personbilar och tunga fordon. Det bör vara max 10 mils mellanrum mellan publika laddpunkter för personbilar längs med landsvägarna i hela landet och senast 2024 behövs 200 laddplatser för tunga lastbilar längs hela stomvägnätet.
  • Sverige behöver, i likhet med Tyskland, söka undantag från EU:s regelverk som möjliggör statligt stöd med över 50 procent för laddinfrastruktur i glesbygd och ger möjlighet att delfinansiera laddpunkter vid logistikcenter för lastbilar.
  • Varje dag införs flera beslut som påverkar fordonsmarknaden med för kort framförhållning, samtidigt som de ändras flera gånger varje mandatperiod. Effektiva styrmedel måste kommuniceras i tid så att industrisektorer, enskilda företag och konsumenter hinner planera och genomföra fossilfria fordonsinköp.

Läs artikeln i sin helhet

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera