Så kan växthusgasutsläppen från bergmaterialindustrin halveras till 2030

Elektrifiering, cirkulära flöden samt rättssäkra och effektiva tillståndsprocesser är avgörande för att bergmaterialindustrin ska bli fossilfri. Det skriver Mårten Sohlman, vd för Sveriges Bergmaterialindustri, och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens industri.

Förra året levererade den svenska bergmaterialindustrin 100 miljoner ton material som används som grund för vägar, järnvägar, hamnar bostäder och andra byggnader. 

Den 20 mars lämnade branschföreningen Sveriges Bergmaterialindustri, över branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Det är en av de hittills 13 branschfärdplaner som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Branschen har som målsättning att halvera växthusgasutsläppen till år 2030 jämfört med 2015 och vara klimatneutral 2045. Idag sker en stor del av arbetet i täkterna med dieseldriven utrustning men branschen ser möjligheten gå över till eldrift för att reducera utsläppen. Det handlar också om att producenterna blir bättre på att återvinna och återanvända material samt att köpare och producenter planerar logistiken för att minimera transporterna vilket bland annat kan uppnås genom smartare placering av täkterna.

I debattartikeln framhåller Mårten Sohlman och Svante Axelsson fyra viktiga förutsättningar som regeringen behöver bidra med för att branschen ska kunna nå sina mål.

  1. Förstärk elnätet så att det blir möjligt att klara försörjningen av bergmaterial utan fossila bränslen.
  2. Gör det lätt och lönsamt att cirkulera bergmaterial.
  3. Skapa moderna, effektiva tillståndsprocesser.
  4. Ställ tuffa krav i upphandlingar exempelvis på andel återvunnet material och ge producenterna möjlighet att få betalt för produkter som uppfyller dem.

​Läs debattartikeln här: https://www.di.se/debatt/sa-bygger-vi-sveriges-fossilfria-infrastruktur/

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 400 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Taggar:

Prenumerera