Transportmålet går fortfarande att nå

Report this content

Enligt sektorsmålet i det klimatpolitiska ramverket ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Trots att utsläppen steg under 2018 är målet fortfarande möjligt att nå konstaterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Även om utsläppen ökade under förra året har de totalt sett redan minskat med 18 procent jämfört med 2010. För att de ska kunna minska till 70 procent 2030 pekar Svante Axelsson på att insatser måste göras inom tre områden: ökad andel biodrivmedel, underlätta för elektrifiering av personbilsflottan och effektivisering av transporterna.

Bränslebyteslagen som trädde i kraft förra året innebär att man genom politiska beslut kan styra hur mycket biodrivmedel som ska blandas in i all den bensin och diesel som säljs. Lagen har bidragit till att fler nu vågar investera i biodrivmedelsproduktion i Sverige. Utöver denna låginblandning måste försäljning av höginblandat bränsle som t ex 100% HVO, biogas och etanol i form av E85 och ED95 också öka dramatiskt. En inventering som Fossilfritt Sverige har gjort visar att de bioraffinaderier som nu planeras kommer att kunna täcka behovet för att ge den utsläppsminskning på minst 32 procent som Fossilfritt Sverige bedömer kommer krävas från biodrivmedel till år 2030.

För att biodrivmedlen ska räcka till även andra trafikslag, till exempel flyget, krävs samtidigt att allt större andel av nybilsförsäljningen består av elbilar (inklusive vätgas). Många nya elbilsmodeller är nu på gång och till exempel Volvo bedömer att de år 2025 kommer utgöra 50 procent av försäljningen. Enligt andra bedömningar beräknas i princip alla nya bilar år 2030 gå på el. Denna utveckling skulle i så fall bidra med en utsläppsminskning på cirka 15 procent.

För de sista fem procenten för att nå målet om 70 procents utsläppsreduktion krävs en effektivisering av transporterna och minskat bilkörande i de större städerna. Detta är insatser som dessutom för med sig andra nyttor som gör städerna attraktivare som bättre luft, minskat buller och en tryggare stadsmiljö. 

Enligt Svante Axelsson krävs politiska beslut i närtid för göra denna utveckling möjlig:

- Besluta om en reduktionsplikt till cirka 50 procents minskning av växthusgaser till 2030, samt besluta om kurvans utseende för att ge långsiktighet i investeringsbesluten.

- Regeringen bör, på liknande sätt som man gjort med vindkraften, fastställa en planeringsram för andelen sålda laddbara bilar i Sverige, med förslagsvis 90 procent 2030. Då vågar både konsumenter och producenter investera.

- Ge Energimyndigheten ansvar att ta fram en strategi som garanterar att det finns laddstationer i hela Sverige, stöd som hjälper småhusägare, bostadsrättsföreningar och hyreshusbolag att kunna ladda hemma samt förstärka elnätet där så behövs.

- Inför den norska modellen av stadsmiljöavtal för att utveckla mobilitetslösningar och öka budgeten för detta med 1 miljard i ett första steg.

- Inför ett mer träffsäkert reseavdrag som inte subventionerar biltrafiken runt de större städerna utan riktas mer till landsbygden.

Läs artikeln in sin helhet: https://www.dn.se/debatt/snabba-beslut-kravs-for-att-na-transporternas-klimatmal/

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 400 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media