François-Charles Oberthur höjer erbjudandepriset i budet avseende Rolling Optics och erhåller styrelserekommendation

Report this content

Det Reviderade Erbjudandet (se definition nedan) lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Ytterligare restriktioner gäller. Vänligen se ”Viktigt meddelande” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

23 januari 2023

Den 16 januari 2023 offentliggjorde François-Charles Oberthur SAS (”FCO” eller ”Budgivaren”) ett kontanterbjudande till innehavare av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) att överlåta samtliga sina Aktier till Budgivaren till ett pris om 0,75 kronor per Aktie, samtliga sina Preferensaktier till ett pris om 2,97 kronor per Preferensaktie och samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris om 0,225 kronor per Teckningsoption (“Erbjudandet”). Aktierna och Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. FCO har nu beslutat att höja priset i Erbjudandet till 1,0 krona per Aktie och 0,3 kronor per Teckningsoption (det ”Reviderade Erbjudandet”). Priset per Preferensaktie höjs inte. Rolling Optics styrelse rekommenderar samtliga aktieägare och innehavare av Teckningsoptioner i Rolling Optics att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Det Reviderade Erbjudandet i sammandrag

 • Budgivaren höjer priset i Erbjudandet från 0,75 kronor per Aktie till 1,0 krona per Aktie och från 0,225 kronor per Teckningsoption till 0,3 kronor per Teckningsoption. Priset per Preferensaktie höjs inte.
 • Det Reviderade Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 237 miljoner kronor.
 • Rolling Optics styrelse rekommenderar samtliga aktieägare och innehavare av Teckningsoptioner i Rolling Optics att acceptera det Reviderade Erbjudandet.
 • Priset om 1,0 krona per Aktie i det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om cirka:
  • 285 procent jämfört med stängningskursen om 0,260 kronor för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2023, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
  • 262 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och
  • 266 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Kommentar från Thomas Savare, VD för François-Charles Oberthur SAS:

Som vi tidigare framfört är vi imponerade av Rolling Optics och dess teknologi. Vi önskar ha möjlighet att bidra till bolagets framsteg genom att tillhandahålla finansiella resurser och branschkunskap som framtida aktieägare. Vi har noga utvärderat situationen och den återkoppling vi har fått på vårt ursprungliga erbjudande och har nu valt att höja budet. FCO:s reviderade erbjudande rekommenderas av styrelsen för Rolling Optics, vilket tydligt bekräftar att det är attraktivt.

Kommentar från Otto Drakenberg, VD och styrelseledamot i Rolling Optics:

Styrelsen för Rolling Optics har gjort en omfattande analys för att säkerställa att vi agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse. Slutsatsen är att det reviderade erbjudandet från FCO är skäligt, varför vi rekommenderar aktieägarna att acceptera det reviderade budet på 1 krona. Med FCO som ägare kommer Rolling Optics få ännu bättre möjligheter att utveckla vår affärsplan och nå kommersiellt genombrott för våra unika produkter inom visuell autentisering.

Det Reviderade Erbjudandet

Det höjda vederlaget och det Reviderade Erbjudandets värde

Budgivaren har beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 0,75 kronor per Aktie till 1,0 krona per Aktie och från 0,225 kronor per Teckningsoption till 0,3 kronor per Teckningsoption. Priset per Preferensaktie höjs inte. Det Reviderade Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 237 miljoner kronor[1]. Innehavare som redan har lämnat in sina Aktier eller Teckningsoptioner i Rolling Optics kommer automatiskt att få ta del av det höjda priset i det Reviderade Erbjudandet utan att vidta någon ytterligare åtgärd.

Premie

Priset om 1,0 krona per Aktie[2] i det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om cirka:

  • 285 procent jämfört med stängningskursen om 0,260 kronor för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2023, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
  • 262 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och
  • 266 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Fullföljandevillkor

Utöver prishöjningen i det Reviderade Erbjudandet gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de fullföljandevillkor och förbehåll som Budgivaren uppställt för Erbjudandet. Budgivaren förbehåller sig således rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att det står klart att fullföljandevillkoren för det Erbjudandet inte har uppfyllts eller kan uppfyllas. Budgivaren förbehåller sig vidare rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Tillägg till erbjudandehandlingen

Den 17 januari 2023 offentliggjorde Budgivaren erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Budgivaren kommer att upprätta ett tillägg till erbjudandehandlingen med anledning av det höjda priset i det Reviderade Erbjudandet och Rolling Optics pressmeddelande med uttalandet om det Reviderade Erbjudandet från Rolling Optics styrelse som kommer att offentliggöras idag. Tillägget till erbjudandehandlingen kommer att offentliggöras av Budgivaren så snart som möjligt.

Budgivarens aktieägande i Rolling Optics

Per dagen för detta pressmeddelande innehar Budgivaren 44 539 254 Aktier, 5 627 742 Preferensaktier och 6 484 559 Teckningsoptioner i Rolling Optics, vilket motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier och 24 procent av det totala antalet röster i Rolling Optics. Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde Budgivaren inte några aktier eller Teckningsoptioner i Rolling Optics. Budgivaren har, efter Erbjudandets offentliggörande, förvärvat 44 539 254 Aktier, 5 627 742 Preferensaktier och 6 484 559  Teckningsoptioner i Rolling Optics till priser som inte överstiger priset i det Reviderade Erbjudandet.

Utöver vad som nämns ovan äger eller kontrollerade varken Budgivaren eller närstående parter några aktier i Rolling Optics eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Rolling Optics.

För det fall Budgivaren, i samband med det Reviderade Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Rolling Optics avser Budgivaren att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Rolling Optics. I samband härmed avser Budgivaren verka för att Bolagets Aktier och Teckningsoptioner avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Rekommendation från Rolling Optics styrelse och tidigareläggande av rapport

Styrelsen i Rolling Optics har rekommenderat Rolling Optics aktieägare och innehavare av Teckningsoptioner att acceptera det Reviderade Erbjudandet. Se separat pressmeddelande från Rolling Optics styrelse som offentliggörs idag. Styrelsen för Rolling Optics har även meddelat att Rolling Optics rapport för det fjärde kvartalet 2022 kommer att tidigareläggas och avses publiceras omkring den 31 januari 2023.

Tidplan

Tidplanen i Erbjudandet påverkas inte av det Reviderade Erbjudandet. Acceptperioden i det Reviderade Erbjudandet avslutas den 7 februari 2023.

Rådgivare

Budgivaren har anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

###

All information om det Reviderade Erbjudandet finns tillgänglig på följande hemsida: www.fcoro.com.

Ytterligare information

Emelie Brämming  
Email: emelie.braemming@kekstcnc.com
Tel.: +46 737 18 51 51

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 januari 2023 klockan 09.00.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till det Reviderade Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Budgivaren avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Det Reviderade Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare i, USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där det Reviderade Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av det Reviderade Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera det Reviderade Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser.

Det Reviderade Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion Order 2005).

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av det Reviderade Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens och Rolling Optics kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Om Rolling Optics betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före utbetalning av vederlag i det Reviderade Erbjudandet, kommer priset i det Reviderade Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

[2] Det erbjudna vederlaget för Teckningsoptionerna i det Reviderade Erbjudandet innebär en premie om cirka: 900 procent jämfört med stängningskursen för Teckningsoptionerna den 13 januari 2023, 775 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Teckningsoptionerna under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och 567 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Teckningsoptionerna under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.