Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Report this content

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 Fjärde kvartalet · Resultatet efter finansiella poster för det fjärde kvartalet uppgick till 0,5 (4,0) MSEK · Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 68,8 (83,9) MSEK · Kontrakt avseende Frango Controller har tecknats med bland andra Hunter Douglas i Holland, Wood Group, RMC och Thorn i Storbritannien samt Swisscom i Schweiz · Kassaflödet för kvartalet var positivt med 14,6 (-1,5) MSEK Tolv månader · Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -23,9 (15,0) MSEK. Resultatförsämringen beror främst på en svagare marknad för programvara. Dessutom kan en del av resultatförsämringen mellan åren förklaras av skillnaden i kursförluster med 8,2 MSEK, utvecklingskostnader med 7,8 MSEK och högre avskrivningar med 5,3 MSEK · Omsättningen för året uppgick till 252,6 (268,0) MSEK · Kassaflödet blev för helåret positivt med 2,2 (-9,7) MSEK · Medelantalet anställda för perioden uppgick till 226 (209). Antalet anställda vid utgången av året uppgick till 226 (234) · Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 41 (47) procent Introduktion om företaget Frango Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och säljer programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Väsentliga händelser under oktober - december 2002 I början av december ingick Frango en strategisk allians med Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) i Tyskland. Avtalet innebär att Frango förvärvar Cap Gemini Ernst & Young's programdivision PC-Konsol i Tyskland. CGE&Y kommer samtidigt att erbjuda sin kundbas om cirka 200 kunder i Centraleuropa en uppgradering till Frangos produkter för finansiell styrning och konsolidering. Avtalet innebär också att CGE&Y och Frango blir "Preferred Partners" till varandra. Äganderätten till programdivisionen PC-konsol övergår till Frango den 1 januari 2003. Under kvartalet har licenskontrakt avseende Frango Controller tecknats med bland andra Hunter Douglas i Holland, Wood Group, RMC och Thorn i Storbritannien samt Swisscom i Schweiz. Försäljningsutveckling och resultat Januari - december 2002 År 2002 har varit svagare än förväntat och är vad beträffar tillväxt och resultat ett förlorat år. 2002 är Frangos första förlustår i dess sextonåriga historia. Året har präglats av en försiktighet och svag investeringsvilja i programvaror till följd av den allmänt svaga konjunkturen. Inte heller det i allmänhet säsongsmässigt starka fjärde kvartalet har visat på någon vändning. Tendensen att skjuta på investeringar har varit tydlig. För 2003 har ändå ett antal byggstenar lagts. Den internationella lanseringen av Frango Controller har fått ett positivt mottagande i utvärderingsprocesser. Tillsammans med ett flertal prestigefulla nya kontrakt pågår många installationer hos existerande kunder. Samtliga kommer att bli viktiga referenskunder. Frango har även gjort satsningar på en utökad partnerstrategi. Här har ett antal viktiga distributions- och samarbetsavtal träffats under året som förväntas ge effekt under 2003. Besparingsprogram har genomförts under året. Även om också 2003 bedöms bli ett svagt år, så skall det genomförda besparingsprogrammet tillsammans det fortsatta arbetet med Frango Controller och avtalade samarbeten, ändå säkerställa att Frango återgår till lönsamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar