Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 Tredje kvartalet · Resultatet efter finansiella poster för det tredje kvartalet uppgick till -5,6 (-1,5) MSEK inklusive engångskostnader för sparprogram med 4,9 MSEK · Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 58,3 (64,9) MSEK · Antalet anställda har sedan i maj i år reducerats med 30 personer motsvarande 12 procent av de anställda. En besparing på årstakt med 18,5 MSEK. Åtgärderna får full effekt från fjärde kvartalet · Kontrakt avseende Frango Controller har tecknats med bl.a. Posten i Sverige, Gamma Holding i Nederländerna och Raisio Group i Finland · Kassaflödet för kvartalet var positivt med 2,9 MSEK Nio månader · Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -24,5 (10,9) MSEK. Resultatförsämringen beror på en svagare marknad för programvara, kostnader av engångskaraktär 4,9 MSEK, icke realiserade kursförluster med 7,6 MSEK, utvecklingskostnader som netto har belastat resultatet är 8,3 MSEK högre än föregående år och högre avskrivningar med 4,3 MSEK · Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 183,9 (184,2) MSEK · Medelantalet anställda för perioden uppgick till 226 (210) · Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 41 (49) procent · Introduktion om företaget Frango Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och säljer programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Väsentliga händelser under juli - september 2002 Magnus Larsson avgick i september på egen begäran som verkställande direktör i Frango. Styrelsen i Frango har till ny tillförordnad VD utsett bolagets grundare, Tom Löfstedt, som därmed återinträder i full operativ tjänst. Styrelsen avser att ta upp frågan om tillförordnandet skall permanentas eller om en rekrytering skall påbörjas, till prövning inför nästa års ordinarie bolagsstämma. Uppsägningslön till VD är inräknad i kostnader av engångskaraktär. Under kvartalet har licenskontrakt avseende Frango Controller tecknats med bl.a. Posten i Sverige, Gamma Holding i Nederländerna och Raisio Group i Finland. Frango har tecknat ett samarbetsavtal med programleverantören BAAN, en division inom Invensys Plc. BAAN kommer att erbjuda Frangos produkter som en del av BAAN's iFinance lösning till sina kunder. BAAN har mer än 15000 kunder, främst inom tillverkande industri. Frango har också tecknat distributionsavtal med DataNet Group GmbH avseende distribution av Frangos produkter i Österrike, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien och Kroatien. Försäljningsutveckling och resultat Januari - september 2002 Årets nio månader har varit svagare än förväntat. Perioden har präglats av en försiktighet och svag investeringsvilja i programvaror till följd av den allmänt svaga konjunkturen. Den internationella lanseringen av Frango Controller har fått ett positivt mottagande i utvärderingsprocesserna. Tillsammans med ett antal nyinstallationer pågår ett flertal installationer hos existerande kunder, vilka samtliga kommer att bli viktiga referenskunder. Årets sista kvartal är traditionellt Frangos säsongsmässigt starkaste kvartal. Nettoomsättning januari - september 2002 [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen för nio månader 2002 uppgick till 183,9 MSEK, vilket i stort är på samma nivå som föregående år. Andelen nyförsäljning i form av licenser uppgick för perioden till 39 procent jämfört med 45 procent under 2001. 81 (83) procent av försäljningen sker utanför Sverige. Den europeiska marknaden i sin helhet, vilket är Frangos huvudmarknad, visar på en tillväxt med 7 procent, medan övriga marknader är väsentligt lägre än föregående år med en minskning på 35 procent. Programvaruintäkterna kom att bli 12,3 MSEK lägre än föregående år och uppgick till 70,2 (82,6) MSEK. Intäkterna för underhåll visade en fortsatt stark utveckling och ökade med 34 procent. Konsultintäkterna visar på en liten ökning med 4 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till - 24,5 MSEK jämfört med 10,9 MSEK föregående år. Det negativa utfallet beror främst på den svaga licensförsäljningen som även till viss del påverkar konsultintäkterna. Resultatet belastas med extra marknadsförings- och interna utbildningskostnader relaterade till produktlanseringarna. Den stärkta kronan ger negativa kursdifferenser med -3,7 MSEK. Föregående år var förhållandet omvänt 3,9 MSEK. Externa royaltykostnader är 2,1 MSEK högre än föregående år. Utvecklingskostnader som netto belastar resultaträkningen är 8,3 MSEK högre än föregående år. Perioden har till följd av kostnadsbesparande åtgärder belastats med kostnader av engångskaraktär. Antalet anställda har sedan maj månad reducerats med 30 anställda vilket till viss del medfört en del avgångsvederlag. Tillsammans med slutlön för VD uppgår kostnader av engångskaraktär till 4,9 MSEK. Detta medför en kostnadsreduktion av personalkostnader som på ett helår räknat uppgår till 18,5 MSEK vilket skall ge full effekt från fjärde kvartalet och framåt. Rörelsens kostnader, före aktivering av utvecklingskostnader, ökade jämfört med föregående år från 185,0 MSEK till 214,7 MSEK. Av rörelsens kostnader har 6,8 (12,1) MSEK, hänförliga till utvecklingen av nya produkter, balanserats som utvecklingskostnad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr. 15 Immateriella tillgångar. Vidtagna kostnadsbesparingar ger lägre totala rörelsekostnader för det tredje kvartalet jämfört med tidigare kvartal under 2002 och föregående år (se tabell nedan). [REMOVED GRAPHICS] Juli - september 2002 Försäljningen under perioden juli - september 2002 minskade jämfört med föregående år och uppgick till 58,3 (64,9) MSEK. Det är främst licensintäkter som är lägre men även konsult- och utbildningsintäkter visar på en minskning. Underhållsintäkterna fortsätter att visa på en god ökning med 25 procent. Andelen nyförsäljning i form av licenser för tredje kvartalet uppgick till 35 procent jämfört med 41 procent under det tredje kvartalet 2001. Konjunkturen har inte visat tendenser till förbättring under kvartalet. Det positiva mottagandet av Frango Controller till trots, så befinner sig bolaget fortfarande i en fas där nyförsäljningen av Frango Controller ännu inte uppväger minskningen av försäljningen i Frango Consolidator. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,6 MSEK jämfört med - 1,5 MSEK under det tredje kvartalet 2001. Justerat för kostnader av engångskaraktär är detta en förbättring jämfört med föregående år. Personalkostnader av engångskaraktär belastar kvartalets resultat med 4,9 MSEK. Totala rörelsekostnader inklusive engångskostnader minskade med 4 procent jämfört med föregående år och med 9 procent jämfört med det andra kvartalet. Personalkostnaderna justerat för kostnader av engångskaraktär, minskar med 11 procent jämfört med andra kvartalet. Rullande 12-månader Räknat på en rullande tolvmånaders utveckling, oktober 2001 till september 2002, uppgår omsättningen till 267,7 MSEK att jämföras 248,8 MSEK vid slutet av tredje kvartalet 2001. Detta motsvarar en omsättningsökning med 8 procent. Det rullande tolvmånadersresultatet efter finansiella poster uppgår till -20,4 MSEK jämfört med tredje kvartalet föregående år då det rullande tolvmånadersresultatet uppgick till 19,3 MSEK. Utöver vad som ovan har kommenterats avseende årets nio månader har det rullande tolvmånadersresultatet påverkats kraftigt av den allmänt svaga ekonomiska utvecklingen under andra halvåret 2001. Därtill belastar kostnader av engångskaraktär resultatet för det fjärde kvartalet 2001 med ca 8 MSEK. Produktutveckling Den internationella lanseringen av den nya produkten Frango Controller genomfördes under Q2 2002. Sammantaget har utvecklingen av denna produkt pågått i mer än två år. Samtidigt har den tidigare produkten, Frango Consolidator, genomgått en fortsatt utveckling. Detta medför att Frango nu marknadsför två konsolideringsprodukter, Frango Consolidator och Frango Controller. Totala kostnaderna för utveckling och underhåll för perioden januari - september 2002 uppgår till cirka 29 (26) MSEK varav 6,8 (12,1) MSEK avser utvecklingskostnader som har aktiverats i balansräkningen. Dessa utvecklingskostnader avser framtagandet av Web baserade tilläggsprodukter till Frango Controller, kostnader för manual och "online help" för Frango Controller samt kostnader avseende den internationella versionen av Frango Controller. Den fortsatta utvecklingen inriktas på att tillföra Frango Controller ytterligare funktionalitet. Sammantaget har, sedan 1 januari 2001 till den 30 september 2002, 20,8 (12,1) MSEK avseende utveckling av nya produkter aktiverats i balansräkningen. Avskrivning har påbörjats och periodens resultat belastas med en avskrivning på 3,7 (0) MSEK. Marknad Marknaden för affärssystem har under årets nio månader varit trög. Marknaden för analysverktyg har också påverkats och kännetecknas på liknande sätt av lägre investeringsvilja och ökad försiktighet. Detta leder till längre säljcykler, fler uppskjutna affärer och ökad osäkerhet i bedömningen av avslutsfrekvens och tidpunkter för avslut. Bolagets bedömning är att den förväntade marknadstillväxten har uteblivit och t o m varit negativ. Frango har dock fortsatt att ta marknadsandelar i Europa. Marknadstillväxten inom bolagets verksamhetsområde bör återkomma under 2003. IDC prognostiserar för 2003 en tillväxt på 11 - 13 procent för Frangos marknadssegment. Ca 40 procent av bolagets potentiella målgrupp har fortfarande inte investerat i adekvata system för koncernrapportering vilket för många kommer att vara nödvändigt för att uppfylla nya internationella redovisningssregler (IAS) inom EU senast år 2005. På den europeiska marknaden syns en ökad aktivitet avseende utvärdering av koncernstyrsystem som ett led i en förberedelse för omställning till IAS 2005. Anställda Medelantalet anställda under perioden uppgick till 226 (210). Vid utgången av september uppgick antalet anställda till 226 att jämföras med 234 föregående år. Sedan början av maj har antalet anställda reducerats med 30 personer och personalkostnaderna kommer därmed att minska. Likviditet, investeringar och finansiell ställning Den finansiella ställningen är tillfredsställande. Kassaflödet för nio månader var negativt med -12,4 (-8,2) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 20,9 (29,4) MSEK. Inklusive kortfristiga placeringar uppgick likvida tillgångar till 22,2 (37,4) MSEK. Det tredje kvartalet uppvisar ett positivt kassaflöde med 2,9 MSEK. Likvida medel har därmed förstärkts sedan utgången av det andra kvartalet. Verksamheten finansierades liksom tidigare med internt genererade medel och eget kapital. Inga banklån finns i koncernen. En checkkredit finns uppgående till 10 MSEK. Denna var vid utgången av september inte utnyttjad. Slutet på året innebär i allmänhet ett positivt kassaflöde. För helåret förväntas ett positivt kassaflöde och likvida medel inklusive kortfristiga placeringar beräknas därmed minst uppgå till samma belopp som vid ingången av året 36,6 MSEK. Soliditeten uppgick vid utgången av september till 41 (49) procent. Investeringarna för perioden uppgick till 10,3 (20,5) MSEK varav 6,8 (12,1) MSEK avsåg balanserade utvecklingskostnader för programvara och resterande del till största delen avsåg inköp av datorer med utrustning. Egna kapitalet uppgår vid periodens utgång till 63,1 MSEK. Minskningen med 20,5 MSEK i egna kapitalet sedan årsskiftet består i periodens resultat -19,4 MSEK och negativa omräkningsdifferenser med -1,1 MSEK. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 44,8 (47,4) MSEK varav koncernintern fakturering utgjorde 44,8 (45,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21,8 (1,6) MSEK. Investeringarna för perioden uppgick till 1,6 (2,4) MSEK. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 3,0 (4,0) MSEK. Aktiens utveckling Året har präglats av en låg omsättning och en fallande kursutveckling. Under perioden januari till september 2002 har 873 424 (990 202) aktier omsatts till en total köpesumma om 57,8 (117,3) MSEK. Detta motsvarar ett genomsnittligt pris på ca 66 (118) kronor. Högsta avslut under perioden nåddes den 3 och 4 januari till ett pris av 97 kronor och lägsta avslut noterades den 25 och 30 september till en kurs på 24 kronor. Under det tredje kvartalet har 225 877 (271 876) aktier omsatts till en total köpesumma om 8,3 (28,7) MSEK motsvarande ett genomsnittligt pris på 37 (105) kronor. Den 30 september stängde Frango aktien på 23 kronor. Frangos marknadsvärde var vid september månads utgång 106 MSEK. Aktien introducerades på Stockholmsbörsens O-lista den 23 april 1999 till ett introduktionspris på 62 kronor. Institutionella placerares innehav uppgår till ca 30 procent. Cirka 65 procent av antalet aktier finns idag som rörligt innehav. Framtidsutsikter Resultatet för de senaste tolv månaderna har påverkats kraftig av den svaga och osäkra konjunkturen. Den svaga inledningen på året gav anledning till kostnadsbesparande åtgärder. Kostnader av engångskaraktär har belastat kvartal tre. Samtidigt ger detta lägre kostnader som för ett helt år uppgår till 18,5 MSEK enbart i personalkostnader. Till detta kan läggas övriga kostnadsreduktioner som uppgår till ca 3 MSEK. Genomförda kostnadsreduktioner kommer att fullt ut ge resultateffekt under det fjärde kvartalet. Säsongsmässigt förväntas också en högre försäljning för det fjärde kvartalet. Den goda efterfrågan på bolagets produkter bedöms i ett längre perspektiv bestå med en stark tillväxt och god lönsamhet. Bolagets tydliga fokusering på produkter inom kärnområdet finansiell koncernstyrning ger bolaget en stark position på marknaden. Mottagandet på marknaden av Frangos nya produkt Frango Controller har också varit mycket positiv. Frango har historiskt vuxit snabbare än marknaden. Den positiva marknadsutvecklingen för Frango drivs av de senaste årens ökade grad av internationalisering, med en ökad komplexitet inom koncernredovisning och rapportering. De finansiella marknaderna har utvecklats i snabb takt, vilket medfört ökade krav på såväl genomlysning av bolag som rapporteringshastighet. Parallellt med detta har de legala kraven på koncernredovisning blivit alltmer omfattande och detaljerade och införs i allt fler länder. Dessa underliggande drivkrafter förväntas bestå. Den senaste tidens debatt med anledning av redovisningsskandaler visar även på behovet av tillförlitliga standardiserade system som kan ge ett effektivt stöd till koncernledningar och övriga inblandade vid styrning och kontroll av koncerner. Implementeringen av nya internationella redovisningssregler (IAS) inom EU senast år 2005, medför också att många företag måste se över sina behov av koncernrapporteringssystem vilket driver Frangos försäljning. Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer och delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapport, RR 20. Uppgifter om tillämpade redovisningsprinciper och nyckeltalsdefinitioner, se Årsredovisning för 2001 sidorna 37 respektive sidan 27. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 22 januari 2003. Stockholm den 11 oktober 2002 Tom Löfstedt Verkställande direktör Frango AB (publ) Org. nr. 556153 - 4347 Ytterligare information kan lämnas av: Tom Löfstedt, VD, eller Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör, tel: 08-555 775 00 Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Årsredovisningslagen. Stockholm den 11 oktober 2002 Owe Wallinder Anders Malmeby Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Fördelning per kvartal [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00060/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00060/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar