Freedesk delger utfall i nyemission inför notering på AktieTorget

Report this content

Den 6 april 2017 avslutades teckningstiden i Freedesk AB:s (”Freedesk”) nyemission av aktier inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 8,6 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 68 procent. Därmed tillförs Freedesk cirka 7,7 MSEK efter emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Freedesk cirka 220 nya aktieägare. Bolaget ska inom sex månader uppfylla AktieTorgets krav om minst 300 aktieägare, vilket bolaget planerar att uppnå genom marknadsaktiviteter, såsom exempelvis fortsatta investerarträffar. Fram till dess kommer Freedesk att anlita en likviditetsgarant. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 12 april 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 27 april 2017.

VD Stefan Westergård kommenterar

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som tecknat i nyemissionen. Vi är oerhört tacksamma för intresset och vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna. Det kapital som nu inbringats tillsammans med de cirka
5 MSEK som bolaget tillförts genom private placement är avsett
 att finansiera en global expansion. Fokus inledningsvis är Nordeuropa och USA, för att sedan arbeta vidare med andra regioner. Vårt arbete handlar i första hand om att kunna följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring, såsom utbyggnad av återförsäljarnätverket och fortsatta insatser inom e-handel, social media och PR.” 

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till 8 576 211 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 68 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 2 450 346 aktier. Freedesk tillförs därmed cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 12 april 2017.

Planerad notering på AktieTorget

Freedesk är godkända för notering på AktieTorget. Första dag för handel i Freedesks aktier på AktieTorget är beräknad att bli den 27 april 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När Freedesks nyemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till
10 425 346 stycken och aktiekapitalet till 677 647,49 SEK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Freedesks finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017.

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move. 

Dokument & länkar