• news.cision.com/
  • Freetrailer/
  • Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Report this content

Torsdagen den 15. oktober 2020 kl. 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38, vid bolagets säte.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 66,81 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier à 0,75 kronor.

Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S var närvarande vid årsstämman, med undantag för styrelseordförande som förhindrades på grund av det rådande coronaläget.

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande.Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman:

  1. Val av ordförande
  2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
  3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
  4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
  5. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
  6. Val av styrelse
  7. Val av revisor
  8. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna
 

Punkt 1:       Val av ordförande

Som ordförande valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.

 

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året

Bolagets VD Philip Filipsen lade på styrelsens vägnar fram bolagets verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens rapport.

 

Punkt 3:       Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande

Bolagets VD Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets årsredovisning 2019/2020, vilken lades fram för godkännande.

Bolagets årsredovisning för 2019/2020 godkändes enhälligt och med alla röster.

 

Punkt 4:       Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.

 

Punkt 5:       Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen godkändes enhälligt och med alla röster.

 

Punkt 6:       Val av styrelse

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagsordningen vid den ordinarie bolagsstämman.

Styrelseledamöterna har alla, med undantag för Thomas Munksgaard, meddelat att de stödjer omval.

Styrelsen föreslog Martin Lavesen som styrelseledamot.

Som ett resultat av detta föreslog styrelsen att styrelseledamöterna skulle vara fyra till antalet.

Styrelsens förslag om att antalet styrelseledamöter skulle fastställas till fyra godkändes enhälligt och med alla röster av bolagsstämman.

Inför valet av styrelseledamöter gavs information om de nominerade personernas ledningspositioner i andra näringsidkande företag i enlighet med danska aktiebolagslagen 120 §.

Samtliga styrelsekandidater som accepterat nomineringen omvaldes enhälligt och med alla röster.

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande

 

Punkt 7:       Val av revisor

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM som revisor för bolaget lades fram.

Det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster.

 

Punkt 8:       Övrigt

Det fanns inget att diskutera under övrigt.

Då det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades bolagsstämman kl. 18.50.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: 
pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential.
År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

Prenumerera

Dokument & länkar