• news.cision.com/
 • Freetrailer/
 • Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Report this content

Onsdagen den 27 oktober 2021 klockan 18.00 hölls årsstämman i Freetrailer Group A/S, CVR-nummer 28 89 19 38, på företagets säte.

Närvarande var aktieägare som representerade 53,38 % av bolagets totala aktiekapital på 6 936 878,25 danska kronor, fördelat på 9 249 171 aktier à 1 danska kronor. 0,75.

Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S, med undantag för styrelsens ordförande som var förhindrad att närvara, var närvarande vid årsstämman.

Freetrailer Group A/S:s VD var närvarande.

Dagordningen för årsstämman var följande:

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Presentation av den reviderade årsredovisningen för godkännande
 4. Beslut om vinstutdelning eller förlusttäckning i enlighet med de godkända räkenskaperna.
 5. Förslag till bemyndigande för styrelsen att utfärda teckningsoptioner
 6. Förslag till emission av teckningsoptioner till styrelseledamöterna
 7. Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna.

Punkt 1: Val av ordförande

Advokat Nicolai Jung valdes till dirigent och konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och att beslutförhet förelåg för de punkter som stod på dagordningen.

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året

Styrelsen rapporterade om bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

Generalförsamlingen antog styrelsens rapport enhälligt och med samtliga avgivna röster.

Punkt 3: Presentation av den reviderade årsrapporten för godkännande

Bolagets VD Philip Filipsen gick igenom nyckeltalen i bolagets årsredovisning för 2020/2021, som lades fram för godkännande.

Bolagets årsredovisning för 2020/2021 godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 4: Beslut om att använda överskott eller täcka förluster i enlighet med de godkända räkenskaperna.

Styrelsens förslag till disposition av resultatet i enlighet med den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 5: Förslag om att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 6: Förslag om emission av teckningsoptioner till styrelsen

Styrelsens förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 7: Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslog en ändring av bolagets bolagsordning i artikel 9, första stycket, så att styrelsen konstituerar sig själv, inklusive valet av ordförande.

Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning enligt ovan antogs enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 8: Val av styrelse

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid årsstämman.

Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen meddelade att de var villiga att acceptera omval.

Styrelsen föreslog att Gitte Uldall, Anders Birk och Nicolai Frisch skulle väljas till styrelsen.

Styrelsen föreslog därför att antalet styrelseledamöter skulle ökas till fem.

Styrelsens förslag om att öka antalet styrelseledamöter till fem antogs enhälligt och med alla röster i generalförsamlingen.

I enlighet med artikel 120 i aktiebolagslagen har man före valet av styrelseledamöter fått information om kandidaternas ledarerfarenhet i andra kommersiella företag.

Samtliga kandidater till styrelsen omvaldes enhälligt och med samtliga avgivna röster.

Punkt  9: Val av revisor

Ett förslag lades fram om att omvälja Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som bolagets revisor.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab omvaldes enhälligt och med samtliga röster som bolagets revisor.

Punkt 10: Övriga frågor

Det fanns inga frågor att diskutera under någon punkt.

Eftersom det inte fanns några ytterligare frågor ajournerades bolagsstämman kl. 18.50.

---o0o----

Som dirigent:

__________________

Advokat Nicolai Jung

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:


Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: 
pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med missionen att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform.

Med en 100% självbetjänande lösning via Freetrailer appen och elektroniskt lås ges Freetrailers kunder och samarbetspartners full flexibilitet och idag har mer än 4 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 60 samarbetspartner
Över 450 avhämtningsplatser
Över 2 100 släpvagnar 

Över 600 000 Uthyrningar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR