Analysguiden: Fortsatt bra tillväxt i kv2

Report this content

Verisecs rapport för det andra kvartalet 2019 fortsatte att uppvisa kraftig tillväxt som var något bättre än vår prognos. Vi justerar vårt motiverade värde något till 140 kronor, med hänsyn till bättre omsättning samt att vi nu har exkluderat en nyemission i år.

Då bolaget är inne i en tillväxtfas är det förstås svårbedömt när och under vilka kvartal den kommer. Vi justerade upp vår tillväxtförväntan för det andra kvartalet 2019 efter den starka tillväxten i kvartal 1. Det visade sig inte vara tillräckligt positivt då omsättningen kom in på drygt 28 miljoner kronor mot vår förväntan om 25 miljoner kronor.  Det är upp 19,1 miljoner från motsvarande  kvartal året innan, dvs en tillväxt på hela 47 procent. Resultatet blev däremot något sämre än väntat främst beroende på ett lägre bruttoresultat men även en något högre kostnadsbild. Det berodde främst på ökade personalkostnader.Vi justerar därför både omsättningen något baserat på ett bättre utfall i kv 2 men justerar även upp kostnaderna något för resterande kvartal i år. Då bolaget under kv2 även har löst det kortsiktiga kapitalbehov som indikerades under kv 1 med en finansieringsram på upp till 30 miljoner kronor ser vi inte längre ett behov av en emission mot slutet av året. Dessutom bör kassaflödet bli bättre under kv 3 med tanke på att en försenad betalning har inkommit efter det andra kvartalets slut. Tillsammans bör bolagets kassa och finansieringsram räcka åtminstone in i nästa år.

Förutom en bättre omsättningstillväxt har det under kvartalet hänt en hel del positiva saker i och runt bolaget. I maj etablerades Freja eID på den norska marknaden samt att Verisec slöt avtal på den norska marknaden genom samarbetet med DevCode BPM AB. Bolaget har även slutit avtal med Svenska Spel i Sverige för införandet av Freja eID som identifieringsmetod för deras digitala speltjänster. Verisec har även slutit avtal med Lidingö stad vilket ger ytterligare en kommun på listan av kunder. I juni och juli har flera avtal slutits med  integratörer som Pagero AB, Crunchfish Proximity AB samt Pulsen Integration AB. Dessa integratörer är ytterst viktiga för den framtida tillväxten. Vi justerar våra antaganden något efter både starkare tillväxt samt något högre kostnader. Dock försvinner utspädningseffekten som vi räknat med tidigare vilket gör att det motiverade priset per aktie i basscenariot på ökar till 140 (135) kronor. 

Läs hela analysen på Analysguiden https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-verisec-fortsatt-bra-tillvaxt-i-kv2

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera