Fortsatt tillväxt för Freja eID under första kvartalet

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar att tillväxten fortsatte på de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för tjänsten Freja eID:s utveckling: antal användare, interaktioner, avtal samt intäkter. Även det nyckeltal som för första gången började redovisas i bokslutskommunikén för 2021 – Annual Recurring Revenue (ARR) – visar fortsatt tillväxt.

Nedan beskrivs utvecklingen för respektive nyckeltal för tjänsten Freja eID under det första kvartalet 2022, det vill säga mellan den 1 januari och 31 mars. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2021. För nyckeltal och intäkter för den samlade verksamheten i Freja eID Group AB ber vi att få hänvisa till den kvartalsrapport som publiceras den 5 maj 2022.

– Antal registrerade användare uppgick den 31 mars 2022 till 581 000 (142 000) st, vilket är en ökning med 309 % jämfört med 31 mars 2021. Under första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022, ökade antalet användare med 104 000 (42 000) st. 

Från och med första kvartalet 2022 kommer inte längre den öppna orderboken att redovisas. Den öppna orderboken avser användare vi avtalat om med kunder i fastprisavtal, men där användaren ännu inte registrerat sig. Anledningen till att orderboken redovisades var att visa en ledande indikator för användartillväxten. När användartillväxten av registrerade användare nu är så tydlig har detta nyckeltal spelat ut sin roll för att ge en god bild av användarutvecklingen i tjänsten.

– Antalet avtal uppgick den 31 mars 2022 till 423 (285) st, vilket motsvarar en ökning med 48 % jämfört med 31 mars 2021 och en ökning med 32 st från den 31 december 2021. 

Från och med första kvartalet 2022 ersätts begreppet transaktioner med det mer rättvisande begreppet interaktioner. Syftet med att redovisa detta nyckeltal är att ge en bild av hur användare interagerar med Freja i alla de olika värdeskapande funktioner som erbjuds och där nya funktioner kontinuerligt adderas. Interaktioner avser privata- och tjänsterelaterade inloggningar och online-identifieringar samt elektroniska underskrifter, notifieringar vid aktiverat ID-skydd, användning av ID-skärmen för fysisk identifiering, identifiering mellan privatpersoner, aktivering och användning av covidbevis i Freja samt interaktion i Utforska-funktionen i Freja där användare kan upptäcka och registrera sig till anslutna tjänster.

– Antalet interaktioner uppgick under första kvartalet till 1 929 000 (435 000) st vilket är en ökning med 343 % jämfört med samma period föregående år. Antalet interaktioner ökade under första kvartalet med 403 000 st eller motsvarande 26 % jämfört med fjärde kvartalet 2021.

– Intäkterna avseende tjänsten Freja eID uppgick under första kvartalet till 1 389 000 (627 000) SEK, vilket motsvarar en ökning med 122 % jämfört med samma period föregående år. Intäkterna ökade med 17 % jämfört med fjärde kvartalet 2021.

– Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per den 31 mars 2022 till 4 594 000 (2 352 000) SEK vilket motsvarar en ökning med 95 % jämfört med samma period föregående år. ARR ökade med 25 % jämfört med 31 december 2021.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar: 

”Man kan med fog säga att vi lyckats få i gång tillväxten vad gäller användare och tjänster, vilket tillsammans skapar en ökad användning av Freja. Detta arbete kommer självklart fortsätta men som jag berättade i årsredovisningen så är fokus för 2022 att visa att vi också kan konvertera allt detta till ökande intäkter. Att vi är på rätt väg visas inte minst av att våra årligt återkommande intäkter – ARR – nästan har fördubblats sedan den här tiden förra året.”

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 11.30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media