Verisec godkänns för flytt till Nasdaq First North Premier

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Nasdaq Stockholm AB har godkänt företagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North för att istället listas på Nasdaq First North Premier. Handel med Verisecs aktie på Nasdaq First North Premier kommer att inledas torsdagen den 22 juni 2017.

Verisec gav under våren företagets Certified Adviser, Remium Nordic AB, i uppdrag att ansöka om listning på Nasdaq First North Premier. Denna lista ger mindre bolag en möjlighet att förbereda sig för notering på huvudlistan genom att ställa högre krav, bland annat på ägarspridning, redovisningsprinciper samt att bolagen i den mån det är tillämpligt skall följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Verisec uppfyller dessa krav och i de delar man ännu inte följer Koden fullt ut påbörjas nu en process för att tillse att även dessa delar kommer att följas. Detta berör styrelsens och valberedningens sammansättning, utformningen av bolagsstyrningsrapporterna samt rutin för att låta revisor översiktligt granska företagets sexmånaders- eller niomånadersrapport.

Styrelsens och valberedningens sammansättning kommer att adresseras inför bolagsstämman 2018. Bolagstyrningsrapporten som Verisec kommer att avge för 2017 kommer att beakta samtliga krav enligt Koden och från och med delårsrapporten som publiceras den 9 november 2017 kommer man att låta företagets revisor översiktlig granska niomånadersrapporterna i enlighet med Koden.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på First North Premier. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, VERI respektive SE0006343950.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi har gjort bedömningen att en flytt till Nasdaq First North Premier är gynnsamt genom att ge företaget högre synbarhet bland investerare och bättre likviditet i aktien. Vi är därför mycket glada att Nasdaq har godkänt vår ansökan så att vi nu kan ta ett första steg mot börsens huvudlista.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar