FrontOffice avyttrar del i QuickBit för att investera i nya projekt

Report this content

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (”FrontOffice”) har avyttrat 341 000 aktier och 785 900 teckningsoptioner i portföljbolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) till ett värde av 11 073 000 sek, motsvarande en totalavkastning om drygt 1100 %. Avyttringen skedde över marknaden med syfte att möjliggöra finansiering för nya kommande investeringar.

”FrontOffice är ett investmentbolag vars syfte är att hitta spännande bolag i tillväxtfas, utveckla dem under 1 - 5 års tid och därmed säkerställa hög avkastning och sedan göra planerade exits. Vi har ägt QuickBit sedan 2017 och hjälpt dem att nå dit de är idag. Dagens avyttring ger en avkastning på ca 1100 % på vårt satsade kapital, något som jag är mycket nöjd med och jag hoppas att våra aktieägare är lika så.

Vi kommer i närtid investera i nya projekt som har potential till liknande eller en ännu bättre utveckling än vad QuickBit har haft, men det krävs kapital för att utveckla bolag och därav väljer vi att hämta hem en del av vinsten i QuickBit nu. När man står inför en attraktiv affärsmöjlighet krävs beredskap att kunna agera snabbt, det är avgörande att ha kapital tillgängligt och kunna agera omgående. Genom att avyttra delar av vårt innehav nu, tar vi en välavvägd risk i att gå miste om eventuella framtida uppgångar i QuickBit. De affärsmöjligheter som ligger bakom den aktuella försäljningen kräver att vi har tillgängligt kapital i närtid och vi bedömer att försäljningen ger oss större möjligheter än risker. 

Vi vill vara tydliga med att vi oförändrat tror mycket starkt på QuickBit, syftet med vår avyttring är som sagt att skapa möjlighet för nya investeringar. Vi har fortfarande en lock-up på 90 % av vårt aktieinnehav i QuickBit fram till juli 2020.

Vår plan är att fortsätta låta våra aktieägare få möjlighet att direktinvestera i våra portföljbolag, så som vi framgångsrikt gjorde med QuickBit innan deras notering. Vår förhoppning är att vi alla tillsammans ska kunna göra fina affärer och få bra avkastning i flera led. Vi hoppas och tror att våra aktieägare uppskattar denna möjlighet ” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

Om avyttringen

Totalt avyttrades 341 000 aktier till en snittkurs om 13,20 sek, motsvarande 4 501 000 sek. FrontOffice genomsnittliga anskaffningsvärde uppgår till 2,72 sek/ aktie.

785 900 teckningsoptioner avyttrades till en snittkurs om 8,38 sek, motsvarande 6 573 000 sek. Anskaffningsvärdet för teckningsoptionerna uppgick till 0 sek.

Total avyttring: 11 073 000 sek.

Total vinst: 10 146 000 sek.
Total avkastning (aktier+ TO): 1100 %.

Avyttringen utgjorde 5,4 % av vårt totala innehav i QuickBit. Efter avyttringen innehar FrontOffice 5 897 881 aktier och 3 927 100 teckningsoptioner i QuickBit, motsvarande 9,1% av kapital och röster. Avyttringen skedde inom ramen för den lock-up FrontOffice ingick i samband med QuickBits notering.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2019 klockan 08.10. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar