FrontOffice Nordic AB (publ) genomför förvärv av aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

Den 29 september 2017 kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) ingick avtal om förvärv av aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (”FTCS”). FrontOffice har idag slutfört förvärvet av 1,1 miljoner befintliga aktier i FTCS. 

Förvärvet motsvarar 3,75 % av kapital och röster i FTCS. Aktierna förvärvades till kursen 8,18 kr per aktie. FTCS aktie värderades vid senaste genomförd nyemission (apportemission) som registrerades i augusti 2017 till 9,52 kr/aktie vilket innebär ett bolagsvärde ca 270mkr.

”Investeringen i FTCS visar på att FrontOffice inte enbart arbetar med bolag i ekonomiska trångmål, utan även har förmågan att identifiera spännande och intressanta objekt i branscher med stor framtidspotential” säger Johan Lund, VD Frontoffice Nordic AB (publ)

Köpeskillingen erläggs delvis genom kvittning av reversfordran mot säljaren uppgående till ca 4 mkr, delvis genom kontant betalning om 0,5 mkr, samt delvis genom säljarrevers om 4,5 mkr. FrontOffice har vidare en ensidig rätt att utan rabatt, konvertera fordran enligt säljarreversen till nyemitterade aktier i FrontOffice. Förvärvsbeslutet är enhälligt fattat av FrontOffice styrelse.

FrontOffice innehar sedan tidigare 1 000 aktier i FTCS och FrontOffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS.

Om FTCS
FTCS är ett FinTechbolag som utvecklat en plattform för att hantera säkra betalningar både för privata och kommersiella kunder. I våras erhöll FTCS tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster. Första tillståndspliktiga produktlanseringen är planerad till december 2017.  Mer information om FTCS besök: http://ftcs.se/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn”

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Investeringen i FTCS visar på att FrontOffice inte enbart arbetar med bolag i ekonomiska trångmål, utan även har förmågan att identifiera spännande och intressanta objekt i branscher med stor framtidspotential
Johan Lund, VD Frontoffice Nordic AB (publ)