FrontOffice Nordic AB (publ) genomför förvärv av aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

Den 29 september 2017 kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) ingick avtal om förvärv av aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (”FTCS”). FrontOffice har idag slutfört förvärvet av 1,1 miljoner befintliga aktier i FTCS. 

Förvärvet motsvarar 3,75 % av kapital och röster i FTCS. Aktierna förvärvades till kursen 8,18 kr per aktie. FTCS aktie värderades vid senaste genomförd nyemission (apportemission) som registrerades i augusti 2017 till 9,52 kr/aktie vilket innebär ett bolagsvärde ca 270mkr.

”Investeringen i FTCS visar på att FrontOffice inte enbart arbetar med bolag i ekonomiska trångmål, utan även har förmågan att identifiera spännande och intressanta objekt i branscher med stor framtidspotential” säger Johan Lund, VD Frontoffice Nordic AB (publ)

Köpeskillingen erläggs delvis genom kvittning av reversfordran mot säljaren uppgående till ca 4 mkr, delvis genom kontant betalning om 0,5 mkr, samt delvis genom säljarrevers om 4,5 mkr. FrontOffice har vidare en ensidig rätt att utan rabatt, konvertera fordran enligt säljarreversen till nyemitterade aktier i FrontOffice. Förvärvsbeslutet är enhälligt fattat av FrontOffice styrelse.

FrontOffice innehar sedan tidigare 1 000 aktier i FTCS och FrontOffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS.

Om FTCS
FTCS är ett FinTechbolag som utvecklat en plattform för att hantera säkra betalningar både för privata och kommersiella kunder. I våras erhöll FTCS tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster. Första tillståndspliktiga produktlanseringen är planerad till december 2017.  Mer information om FTCS besök: http://ftcs.se/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn”

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017.

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Investeringen i FTCS visar på att FrontOffice inte enbart arbetar med bolag i ekonomiska trångmål, utan även har förmågan att identifiera spännande och intressanta objekt i branscher med stor framtidspotential
Johan Lund, VD Frontoffice Nordic AB (publ)