FrontOffice Nordic AB (publ) optionsprogram för anställda fulltecknat

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) meddelar att teckningen av teckningsoptioner i bolaget, beslutad av extra bolagsstämma den 29 november 2017, har avslutats. Programmet, som riktas till medarbetare i FrontOffice och dess helägda dotterbolag, har tecknats till 100 %.

Om samtliga optioner nyttjas för teckning av nya aktier under löptiden medför detta att antalet aktier i bolaget ökar med 1 120 570 stycken, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 5 % av kapitalet, under förutsättning att på samma extra bolagsstämma beslutad nyemission om 10 mkr jämte kommunicerad övertilldelning om 8 mkr tecknas fullt ut. 

Enligt bolagsstämmans beslut emitterades totalt 1 120 570 stycken teckningsoptioner till anställda i FrontOffice och dess helägda dotterbolag till huvudsakligen följande villkor:

  • Med tillämpning av Black & Scholes formel för optionsvärdering är teckningsoptionen prissatt till 0,47 kr per teckningsoption.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med 1 januari 2018 till och med 30 november 2019.  
  • Lösenpriset för aktie vid nyttjande av teckningsrätt ska vara 4 kronor. 
  • Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 56 028,50 kronor. 

Optionsprogrammet syftar till att tillhandahålla en incitamentsmodell för koncernens anställda. Bolaget har inga tidigare utestående optionsprogram eller andra aktierelaterade incitamentsprogram innan förevarande.

”Incitamentsprogram är en viktig del för att personalen ska känna delaktighet och extra engagemang. Vi har varit duktiga på att införa incitamentsprogram hos våra portföljbolag, vilket har fungerat bra och gett ett positivt resultat. Det känns därför väldigt bra att våra anställda har förtroende för FrontOffice och vill teckna optioner. Det är självklart jätteviktigt för oss att bibehålla kompetent personal och detta är ett sätt att säkerställa långsiktig framgång,”  säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018. 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är självklart jätteviktigt för oss att bibehålla kompetent personal och detta är ett sätt att säkerställa långsiktig framgång
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).