Kallelse till årsstämma i Front Ventures AB (publ)

Report this content

Front Ventures AB (publ), 556935-4946, kommer onsdagen den 31 mars 2021 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer ha nedan innehåll.

Kallelse till årsstämma i Front Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Front Ventures AB (publ), 556935-4946 (nedan ”Front Ventures” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. i Front Ventures välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande och anmälan

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid stämman ska denne (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 20 april 2021 (”Avstämningsdagen”) (ii) dels senast den 26 april 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman sker genom avgivande av poströst.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast på Avstämningsdagen, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats: frontventures.se. Det ifyllda formuläret måste vara i Front Ventures tillhanda senast den 26 april 2021. Formuläret kan skickas med e-post till info@frontventures.se eller med post till Front Ventures AB (publ), Kungsgatan 3, 5 tr, 111 43 Stockholm.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats: frontventures.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta bolaget på info@frontventures.se.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till info@frontventures.se, senast den 18 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats (frontventures.se) senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 39 923 034 aktier och 57 923 034 röster fördelade på 2 000 000 A-aktier (10 röster) och 37 923 034 B-aktier (1 röst).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Beslut om ändring av bolagsordning
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
 10. Val till styrelsen och av revisorer.
 11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Styrelsen föreslår Johan Lund som ordförande samt protokollförare vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt: Styrelsen föreslår att den röstlängd som godkännas är den röstlängd som upprättas av styrelseordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonen.

Punkt 3: Styrelsen föreslår bolagets Chief Commercial Officer Sven Hattenhauer till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, varför styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Punkt 5: Styrelsen föreslår att ovan dagordning godkännes.

Punkt 7(b): Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8:

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 5 § första stycket ändras enligt nedan (ändringar i kursiv stil).

Nuvarande lydelse:              

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000. Aktierna ska utges i tre serier, betecknade serie A och serie B och preferensaktier. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 8 000 000 st., antalet aktier av serie B högst 60 000 000 st och antalet preferensaktier högst 1 425 000 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B samt preferensaktier 1 röst.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Aktierna ska utges i tre serier, betecknade serie A och serie B och preferensaktier. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 8 000 000 st., antalet aktier av serie B högst 80 000 000 st och antalet preferensaktier högst 1 425 000 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B samt preferensaktier 1 röst.

Styrelsen föreslår vidare en smärre redaktionell ändring av bolagsordningens 10 § enligt nedan (ändringar i kursiv stil).

Nuvarande lydelse:

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse:

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om beslut enligt denna punkt 8 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår:

Punkt 9: Att arvode ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Tommy Ekholm och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter, till ny ordinarie styrelseledamot välja Mikael Wandt, samt omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

Nuvarande styrelseledamot Erik Grahn har förklarat sig ej stå till förfogande som styrelseledamot efter årsstämman.

Mikael Wandt (f. 1964)

Civilekonom, Stockholms Universitet. Mikael Wandt har mer än 20 års erfarenhet från Credit Management Services (CMS), finansiella tjänster, elektroniska betalningar och IT-bolag, bl.a. som koncernchef/VD för Payex Holding 2013-2015 samt CFO för DIBS PaymentServices i Skandinavien.

Punkt 11: Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 11 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer från och med den 14 april 2021 att finnas tillgängliga på bolagets kontor enligt ovan adress samt på bolagets hemsida (frontventures.se). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

__________________________

Stockholm i mars 2021 

Front Ventures AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar