Kallelse till extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kallas härmed till extra bolagsstämma. Stämman äger rum onsdag den 29 november 2017 kl 16.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholms kommun.

Rätt att delta
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 november 2017. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 23 november 2017 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande
Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast tisdagen den 28 november 2017 kl 16.00. Detta kan göras via e-post till info@frontofficenordic.se eller per telefon 070-556 53 54. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.frontofficenordic.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 28 november 2017 kl 16.00.

Ärenden på stämman

  1. Förslag till dagordning.
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
  6. Godkännande av dagordningen.
  7. Beslut om nyemission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag därom.
  8. Beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag därom. 
  9. Beslut om bemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag 
  10. Mötets avslutande.   

Beslutsförslag
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar enligt nedan.

2. Att till ordförande vid stämman utse Linus Löfgren (extern legal rådgivare)

7. Att ge ut högst 1 120 570 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av anställda i FrontOffice Nordic AB (publ) och dess dotterbolag. Skälen till avvikelsen är att tillhandahålla en incitamentsmodell för koncernens anställda. Med tillämpning av Black & Scholes formel för optionsvärdering är teckningsoptionen prissatt till 0,47 kr per teckningsoption. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under tiden 29 november 2017 till 22 december 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med 1 januari 2018 till och med 30 november 2019. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 3 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 56 028,50 kronor. Bolaget har inga tidigare utestående optionsprogram eller andra aktierelaterade incitamentsprogram innan förevarande optionsprogram.

8. Att besluta om nyemission av högst 3 333 333 aktier av serie B (emissionslikvid ca 10 mkr) varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 166 666,65 kronor. De nya aktierna emitteras till en kurs av 3 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma envar. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en nyemission utan företrädesrätt på ett kostnadseffektivt sätt kan säkerställa ytterligare rörelsekapital och stärka likviditeten. De nyemitterade aktierna ska tecknas under tiden 29 november 2017 - 20 december 2017. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. De nyemitterade aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen avser att, för det fall att nyemissionen blir övertecknad, besluta om en tilläggsemission om ytterligare högst 2 666 667 aktier av serie B (emissionslikvid ca 8 mkr)  på samma villkor som ovanstående. Styrelsen avser härvid besluta om sådan tilläggsemission med stöd av det till bolagsstämman föreslagna bemyndigandet (p.9).

9. Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma ge ut aktier, konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress enligt ovan från och med två veckor innan stämman. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid bolagsstämman.


Styrelsen
 
FrontOffice Nordic AB (publ) 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar