Styrelsen i Front Ventures AB (publ) beslutar om avstämningsdag avseende tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner

Avstämningsdag för erhållande av vederlagsfria teckningsoptioner som offentliggjordes i pressmeddelande den 2 april 2020 (med korrigering avseende antal teckningsoptioner enligt pressmeddelande den 28 maj 2020) är fastställt till den 12 juni 2020.

Sista handelsdag i bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är 10 juni 2020.

Första handelsdag i bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är 11 juni 2020.

Aktuella teckningsoptioner kommer hos Euroclear registreras som och mot marknaden omnämnas ”TO2”, då bolaget sedan tidigare har 1 000 000 teckningsoptioner utestående (se pressmeddelande den 26 november 2018) (”TO1”). TO1 vare sig är eller kommer bli föremål för handel på NGM Nordic SME.

TO2 kommer upptas till handel på NGM Nordic SME, preliminär handelsstart blir 17 juni 2020. NGM kommer genom separat pressmeddelande emellertid meddela marknaden slutligt fastställd första handelsdag.

Huvudsakliga villkor för TO2:

  • Tilldelning: en (1) TO2 tilldelas för varje åtta (8) befintliga aktier i Bolaget som innehas på avstämningsdagen.
  • Löptid: från det att teckningsoptionen registrerats av Bolagsverket till och med 31 maj 2022.
  • Teckningskurs: varje TO2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till kursen 1,56 kronor.
  • Teckningsperiod: 1 – 31 maj 2022.
  • Sista handelsdag: 27 maj 2022.

Fullständiga villkor för TO2 återfinns på Bolagets hemsida: https://frontventures.se/investor-relations/dokument/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se

www.frontofficenordic.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures investerar i fintech-relaterade tillväxtbolag genom att tillföra kapital och resurser i syfte att accelerera bolagens nästa steg i sin utveckling. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Front Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni år 2020, kl 13:30.