Delårsrapport för perioden jan-mars 2003

Delårsrapport för perioden januari - mars 2003 · Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartalet till 111 MSEK (171). * · Koncernens rörelseresultat, EBIT, blev för kvartalet -16 MSEK (- 21). * · Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets slut till 162 MSEK (97). · * Proformaresultat för Frontec efter genomförda strukturaffärer redovisas i separat tabell nedan. [REMOVED GRAPHICS] Under föregående år genomfördes ett antal större strukturaffärer. Nedan redovisas jämförelsetal proforma för att underlätta jämförelser. Frontec - ledande inom integration Frontec är en av de ledande i Sverige inom integration av affärsprocesser och informationsflöden. Med verksamhetskunskap och beprövade integrationskoncept ökar vi kundernas konkurrenskraft och affärsmöjligheter samt minskar deras administrativa kostnader. Frontecs unika arbetsmetoder säkerställer hög kvalitet och snabba resultat. Tillsammans med våra strategiska partners Axway, IBM, Microsoft och SAP levererar vi marknadsledande helhetslösningar inom affärsintegration. Frontecs tjänster omfattar allt från strategi och projektledning till utveckling, förvaltning och support. Frontec har en stor andel seniora konsulter med expertkompetens inom verksamhet, arkitektur och teknik. Medelåldern bland medarbetarna är 39 år. Verksamheten bygger till stor del på en lokal anknytning till kunderna med kontor på åtta orter i Sverige, från Luleå i Norr till Malmö i söder. Marknad Marknaden för IT-konsulter har sedan hösten 2002 stabiliserats på en lägre nivå. Kunderna fokuserar på kostnadsrationaliseringar och är allmänt återhållsamma med nya investeringar och därmed startas få nya IT- projekt. Priserna är hårt pressade och det är först under detta kvartalet som de omförhandlade ramavtalen har fått fullt genomslag i lägre priser. Många kunder har under de senaste åren utnyttjat det gynnsamma rekryteringsläget och anställt många av de personer som lämnat IT- företagen, vilket inneburit att konsultmarknaden för generella IT- tjänster har minskat radikalt. Fortfarande finns en oförändrad efterfrågan när det gäller senior konsulting och spetskompetens. Frontec har nu en renodlad affär inriktad på affärsintegration. Idag finns en god efterfrågan på integrationstjänster, som dessutom bedöms vara ett av de marknadssegment som snabbast tar ytterligare fart vid en konjunkturuppgång. Verksamheten Frontec har under perioden haft en överkapacitet i förhållande till efterfrågan, vilket yttrat sig i svaga resultat på några av affärsenheterna. Beläggningsgraden, mätt som antalet debiterade kundtimmar i förhållande till tillgänglig tid för debiterbar personal, har under perioden varit 68% (65%). Januari var kvartalets sämsta månad varefter beläggningsgraden successivt förbättrats. Likaså har prospectläget förbättrats och är i slutet av kvartalet klart starkare än vid ingången av kvartalet. För att förbättra lönsamheten pågår selektiva anpassningar av personalvolymen. Kunder och affärer Frontecs målgrupp är större och medelstora företag och organisationer. Branschsegmenten industri, handel och transport är dominerande, och står för 58 % av omsättningen under kvartalet. Därefter kommer Telecom och IT med 19 % samt offentlig sektor med 13 %. Under kvartalet har ett antal större kundavtal tecknats: - SSAB valde Frontec för s.k. Application Outsourcing av produktionskritiska system. - Post Danmark tecknade avtal om förnyelse av sin integrationsplattform. - Sandvik valde Frontec för modernisering av sina logistiksystem. - Flera kunder har tecknat avtal om integrerade s.k. Content management-lösningar, t.ex Ronneby kommun, Skyways och Flexlink. - Frontec har förnyat ramavtalet med Volvo IT. Volvo har under en lång tid varit Frontecs största kund. - I början av året utsågs Frontec av Statskontoret till helhetsleverantör av lösningar till 24-timmarsmyndigheten och för den offentliga sektorns övriga behov av informationsförsörjning. Som en följd av detta fick Frontec ett avtal med Migrationsverket omfattande vidareutveckling av kundens centrala verksamhetssystem. - Frontec tecknade ramavtal med Redcats Nordic AB (bl.a med postorderföretagen Ellos och Josefssons som ingående varumärken) om leveranser av eBusiness-lösningar baserade på Microsoft .NET-plattform. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för perioden till 111 MSEK (171). Rörelseresultatet, EBIT, blev -16 MSEK (-21) och resultatet efter finansiella poster -17 MSEK (-23). Kostnader för åtgärder som genomfördes under hösten 2002, belastar kvartalets rörelseresultatet med 4 MSEK. Avräkning i anslutning till försäljningen av BlueLabs till Flextronics belastar resultat efter finansiella poster med 2 MSEK. Det framställda kravet om 34 MSEK avseende framtida avsättningar för ITP-pensioner, anses fortfarande vara ogrundat. Första kvartalet 2002 var nettoomsättningen för jämförbara enheter 114 MSEK och rörelseresultatet -15 MSEK. Medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare var under kvartalet 474 (809) och antalet medarbetare uppgick vid kvartalets slut till 462 (784). Antalet medarbetare för jämförbara enheter uppgick till 521 vid utgången av första kvartalet 2002. Likviditet Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars 2003 till 162 MSEK (97). Därutöver har koncernen en outnyttjad checkkredit om 20 MSEK. Koncernens kassaflöde i kvartalet var -13 MSEK (-16 MSEK). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i materiella tillgångar uppgick för perioden till 1 MSEK (2). Övrigt Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick för perioden till 0 MSEK (0). Rörelseresultatet blev för perioden -3 MSEK (-7). Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick för perioden till 0 MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 145 MSEK (46). Viktiga händelser efter periodens slut Till tillförordnad VD har styrelsen utsett Dennis Birgersson, tidigare vVd och COO i Frontec. Frontec AB(publ) och Acando AB går samman och bildar det nya bolaget Acando Frontec AB(publ). Affären har beskrivits i separat pressmeddelande tidigare idag. Redovisningsprinciper Frontecs delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Tillämpning av de av redovisningsrådet utgivna rekommendationerna som träder i kraft 2003 har ej inneburit några ändringar av ingående balanser. I övrigt tillämpas samma principer som enligt senaste årsredovisning. Bolagets segment består av en rörelsegren. Information Delårsrapport april-juni 2003 12 augusti 2003 Delårsrapport juli-september 2003 6 november 2003 Solna den 14 maj 2003 Frontec AB (publ) Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Mer information: Dennis Birgersson, VD tel 0708-24 74 08 Kristina Willgård, CFO tel 0705-10 12 23 Jan Rehn, Informationschef tel 031-707 11 79 Frontec AB (Publ) Org nr 556272-5092 Box 71 169 27 Solna Tel 08 587 97 400 www.frontec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00760/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00760/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar