Delårsrapport Jan-Juni 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden januari - juni 2002 · Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartalet till 167 MSEK (238). · Koncernens rörelseresultat, EBIT, blev för kvartalet - 18 MSEK (- 14). · Under kvartalet tecknades avtal med Flextronics avseende försäljning av aktierna i BlueLabs. Försäljningen genomfördes per den 31 juli och beräknas ge en realisationsvinst om cirka 100 MSEK och en likviditetseffekt om cirka 175 MSEK. · Frontec eBusiness har under kvartalet tecknat väsentliga avtal med SEB Kort, Landstinget Västernorrland och AstraZeneca. · Efter kvartalets slut har avtal tecknats med TietoEnator avseende försäljning av verksamheten i Frontec netSolution. · Koncernen i sammanfattning (Belopp i MSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 167 238 338 517 932 Rörelseresultat, -18 -14 -40 -5 -105 EBIT Resultat efter finansiella -19 -15 -43 -12 -108 poster Rörelsemarginal, % -11 -6 -12 -1 -11 Avkastning på sysselsatt neg. neg. neg. neg. neg. kapital, % Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. Soliditet, % 36 43 36 43 34 Resultat per -0,59 -0,52 -1,34 -0,43 -3,41 aktie* , SEK Medelantal 778 1 024 867 1 055 1 021 anställda Antal anställda vid periodens 772 1 020 772 1 020 961 slut * utspädningseffekten beaktas ej vid negativt resultat Ett renodlat konsultföretag med fokus på kostnadseffektiva integrationslösningar Arbetet med att omstrukturera och ompositionera Frontec är nu avslutat. I juni tecknades avtal med Flextronics avseende försäljning av aktierna i BlueLabs och per den 31 juli genomfördes försäljningen efter Konkurrensverkets godkännande. I juli tecknades också avtal med TietoEnator avseende försäljning av verksamheten i Frontec netSolution. Detta innebär att Frontecs affärsområden BlueLabs och Venture Zone härmed upphör. Omstruktureringen och ompositioneringen innebär att Frontec har omvandlats från ett diversifierat programvaru- och tjänsteföretag till ett renodlat konsultföretag. Avyttringen av BlueLabs innebär också att Frontec har god likviditet. Frontec kommer efter försäljningen av Bluelabs ännu tydligare att fokusera på att utveckla företagets position och utbud inom kostnadseffektiva integrationslösningar. Frontec och externa källor bedömer att detta kommer att bli ett tillväxtområde. Det råder ett kärvt marknadsläge med hård konkurrens inom framför allt traditionella utvecklingsuppdrag. Konjunkturutvecklingen är fortfarande osäker vilket har lett till långa beslutsprocesser, senarelagda investeringar och fokus på kostnadseffektivi-serande investeringar hos kunderna. Frontec har varit lyckosamma i att erhålla ramavtal med väsentliga kunder inom offentlig och privat sektor. Dessa ramavtal börjar nu resultera i orderingång. Lönsamhetsutvecklingen är inte tillfredsställande och det pågår ett aktivt arbete för att lönsamheten ska förbättras. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartalet till 167 MSEK (238; för jämförbara enheter 226) och för perioden till 338 MSEK (517; för jämförbara enheter 479). Rörelseresultatet, EBIT, blev för kvartalet -18 MSEK (-14; för jämförbara enheter -2) och och för perioden - 40 MSEK (- 5). Resultatet efter finansiella poster blev för kvartalet -19 MSEK (- 15) och för perioden - 43 MSEK (-12). Medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare var under kvartalet 778 (1 024) och under perioden 867 (1 055). Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 772 (1 020), vilket är en minskning med 189 medarbetare sedan den 31 december 2001. Minskningen förklaras främst genom avyttrade bolag (79 personer) samt medarbetare som berördes av det under fjärde kvartalet 2001 beslutade omstruktureringsprogrammet (110 personer). Antalet medarbetare för jämförbara enheter uppgick till 941 vid utgången av andra kvartalet 2001. Likviditet Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2002 till 21 MSEK (107). Under det andra kvartalet gjordes den tidigare aviserade skattebetalningen om 42 MSEK. Koncernen har en outnyttjad checkkredit om 20 MSEK och försäljningen av BlueLabs innebär en nettolikviditetseffekt om cirka 175 MSEK. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i materiella tillgångar uppgick för perioden till 3 MSEK (14). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar