Frontecs bolagsstämma 2003-05-14

Frontecs bolagsstämma 2003-05-14 På Frontecs ordinarie bolagsstämma den 14 maj beskrev avgående VD Per Tjernberg företagets utveckling under den renodling av verksamheten som pågått sedan år 2000, med fokus på händelseutvecklingen under 2002. Vidare kommenterades marknadsutvecklingen samt Frontecs ekonomiska utveckling. Den nytillträdde tillförordnade VD´n Dennis Birgersson och ordföranden redogjorde för förvärvet av Acando. På bolagsstämman fattades följande beslut: Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen Att disponera resultatet enligt den fastställda balansräkningen Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Att reducera antalet styrelseledamöter från sex till fem och att ett totalt arvode om 900.000 SEK skall utgå till dessa, att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande Att styrelsens ledamöter genom omval skall vara Ulf J Johansson, Bengt Wallentin, Dag Sehlin, Ann Nilsson och Göran Carstedt Att genom ett enhälligt beslut på bolagsstämman, bolagsordningen ändras så att enbart aktier av serie A, som medför tio röster, och aktier av serie B, som medför en röst, skall kunna ges ut av bolaget. Övriga ändringar i bolagsordningen betingas av att preferensaktier av serie C, D och E ej längre skall kunna ges ut av bolaget Att bolagets överkursfond skulle sättas ned med 148.344.823 SEK, vilket belopp skall överföras till en fri fond, allt under förutsättning att rätten lämnar sitt tillstånd härtill Att styrelsens ordförande får i uppdrag att tillsätta en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande, en representant från A-aktieägarna och en från B-aktieägarna. Nomineringskommitéens sammansättning skall kungöras i samband med delårsrapport för kvartal 3 Att ingen särskild revisionskommitté skall inrättas, utan att styrelsen fortsatt skall utöva sin tillsyn över alla frågor som rör företagets ekonomi. Mer information: Ulf J Johansson, styrelseordförande tel: 0708-10 10 11 Kristina Willgård, CFO tel: 08-587 97 401 Jan Rehn, Informationschef tel: 031-707 11 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar