Inför Frontecs extra bolagsstämma 2003-06-30, med anledningav det föreslagna samgåendet med Acando.

Inför Frontecs extra bolagsstämma 2003-06-30, med anledning av det föreslagna samgåendet med Acando. Finansiella effekter av samgåendet I information till Frontecs aktieägare angående det föreslagna samgåendet med Acando, som kommer att offentliggöras inför Frontecs extra bolagsstämma den 30/6, har styrelsen redovisat de uppskattade finansiella effekterna av sammanslagningen. Om samgåendet ägt rum den 1 januari 2003, bedöms omsättningen för AcandoFrontec för helåret 2003 uppgå till cirka 700 MSEK. Osäkerheten kring utvecklingen av marknaden ger en bedömning om fortsatt kort beläggning och pressade priser för resten av 2003. Frontec kommer 2003 att fortsätta de senaste årens effektivisering av verksamheten. Det kommer att leda till strukturkostnader om cirka 30 MSEK - exklusive strukturkostnader för samgåendet med Acando. Effekter av prissänkningar under de senaste sex månaderna kommer att påverka helårsresultatet negativt. Sammantaget bedöms dock vinsten per aktie, exklusive årets strukturkostnader, komma att förbättras. Samgåendet med Acando kommer att leda till ytterligare strukturåtgärder och kostnader. Dessa syftar till att bygga en slagkraftig konsultkoncern som har goda förutsättningar att uppnå lönsamhet under verksamhetsåret 2004. Styrelsens sammansättning Med anledning av det föreslagna samgåendet mellan Frontec AB och Acando AB har Frontec AB:s styrelse ställt sina platser till förfogande. Nomineringskommitténs förslag till ny styrelse i Frontec AB (publ) är att styrelsen utökas till 8 ledamöter. Inga suppleanter föreslås. Förslaget stöds av aktieägare representerande ca 19 procent av kapitalet och ca 53 procent av rösterna i bolaget. Nomineringskommitténs förslag till ledamöter är omval av Göran Carstedt, Ulf J Johansson och Bengt Wallentin samt nyval av Olof Englund, Sven Hagströmer, Per Lindberg, Mikael Nachemson och Anders Skarin. Mer information: Ulf J Johansson, styrelseordförande tel: 0708-10 10 11 Kristina Willgård, CFO tel: 08-587 97 401 Jan Rehn, Informationschef tel: 031-707 11 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/24/20030624BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/24/20030624BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar