Kallelse till Bolagsstämma i Frontec AB

Aktieägarna i Frontec AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2003 kl. 15.00 på Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna. Anmälan m.m Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 2 maj 2003, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Frontec AB, Box 71, 171 74 Solna senast den 9 maj 2003. Anmälan kan även göras per telefon 08-587 974 00, per telefax 08-587 975 81, per epost adress hq@frontec.se, eller via Frontecs hemsida www.frontec.se. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller registreringsnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 2 maj 2003, då sådan införing skall vara verkställd. ÄRENDEN 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002 samt i anslutning härtill verkställande direktörens anförande. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer. 10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fråga om högsta tillåtna aktiekapital uppgår till 4 gånger lägsta tillåtna aktiekapital. 12. Beslut om ändring av bolagsordningen. 13. Beslut med anledning av styrelsens förslag att bolagets överkursfond skall sättas ned med 148 344 823 kronor. 14. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté. 15. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté. 16. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Vinstdisposition (punkt 7 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten om 225 867 340 kronor täcks genom ianspråktagande av 225 867 340 kronor ur överkursfonden. Styrelse m.m (punkterna 9 och10) Aktieägare företrädande ca 50 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 900.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem, varvid till styrelseledamöter föreslås omval av Ulf J. Johansson, Bengt Wallentin, Dag Sehlin, Ann Nilsson och Göran Carstedt. Beslut om ändringar i bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår följande ändringar: Att enbart aktier av serie A, som skall medföra tio röster, och aktier av serie B, som skall medföra en röst, skall kunna ges ut av bolaget. De föreslagna ändringarna i övrigt i bolagsordningen betingas av att preferensaktier av serie C, D och E ej längre skall kunna ges ut i bolaget. Nedsättning av bolagets överkursfond (punkt 13) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överkursfonden nedsätts med ytterligare 148 344 823 kronor för avsättning till en för bolagsstämma disponibel fri fond. Styrelsens fullständiga förslag Styrelsens fullständiga förslag - inkluderande bolagsordningen i dess föreslagna ändrade lydelse - kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under minst två veckor före stämman och översändas till de aktieägare som begär att så skall ske. Solna i april 2003 Styrelsen Mer information: Jan Rehn, Informationschef, tel: +46317071179 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00080/wkr0001.Doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar