Bokslutskommuniké januari-december 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 3 276 KSEK (1 083 KSEK) 
 • Resultatet före avskrivningar (EBITA) uppgick till -637 KSEK (1 179 KSEK) 
 • Resultat per aktie -0,02 SEK (0,12 SEK) 
 • Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 28 448 601 (15 290 966 st)

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR HELÅRET 2018 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 11 750 KSEK (10 075 KSEK) 
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 243 KSEK (4 881 KSEK) 
 • Resultat per aktie -0,08 SEK (0,41 SEK) 
 • Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 28 448 601 (15 290 966 st)

Siffror inom parentes ovan avser motsvarande period 2017.

Resultatpåverkande händelser under året

 •  Nedskrivning av osäkra kundfordringar om cirka 1,8 miljoner exkl. moms
 •  Extraordinära kostander för nyemission om cirka 2,9 miljoner

VD-ord

2018 – utvecklingens år  

Jag skulle vilja summera det gångna året med ordet ”utveckling”. Under året har FrontOffice tagit stora steg, inte bara i form av en stärkt portfölj, utvecklad extern kommunikation utan även med en avslutad och fylld emission.
 

Totalt på året har vi ökat vår omsättning något, dock blir resultat påverkat av de nedskrivningar vi gjorde under första kvartalet som berodde på konstaterade kundförluster i vårt dotterbolag samt extra ordinära kostander för vår emission. Årets resultat landar på -2 243 KSEK och för kvartal fyra (Q4) -634 KSEK.

I våras delade vi in vår verksamhet i två affärsområden, där det ena området fokuserar på turnaroundcase och den andra delen på tillväxtinvesteringar, främst inom fintech. Grunden till att vi genomförde den strategiska affärsindelningen var främst för att kunna hålla ett tydligare operativt fokus, ha möjlighet att rekrytera relevanta resurser och tydliggöra mot marknaden vilka typer av investeringar FrontOffice kommer att fokusera på framöver. Vårt område inom turnaround har emellertid inte utvecklats i den takt vi önskat. Däremot har våra tillväxt/fintech-innehav utvecklats mycket bra under året.

Vårt innehav QuickBit, har under 2018 främst fokuserat på just utveckling och har visat styrka och gått från beta till live under året. Vi ser nu den volymökning vi förväntade. Affären är extremt skalbar och tillväxten i resultatet borde därför vara tillfredsställande. De har visat enorma framsteg och presenterar en omsättning om 74 miljoner under sitt första kvartal 2018-07-01 - 2018-09-30 (jmf 0,5 miljoner 2017). Vi har under året ökat vårt ägande i QuickBit och vårt totala innehav uppgår nu till 6,9 %.

FTCS har även de arbetat vidare i beta-läge. Det tar tid att samla på sig de licenser och medlemskap som krävs för att kunna erbjuda en helhetslösning för företag på en global marknad. Under året lanserades IBAN-tjänsten för företag under namnet INTERGIRO. Tjänsten lanseras inom EU inom vertikala affärssegment under 2019.

För att säkerställa kommande investeringar inom fintech har vi under året slutit avtal om en kreditlina på 20 miljoner kronor som vi kan välja att använda när vi hittar fler bolag likt FTCS och QuickBit. Vi utvärderar fortlöpande potentiella investeringar.

FrontOffice är i konstant utveckling och jag måste ofta påminna mig om att vi fortfarande är ett ungt företag och att vi fortfarande bara ”är i startgroparna” av vår resa. Det är lätt att låta tankarna springa iväg och jämföra oss med de stora investeringsdrakarna som funnits i decennier. Men vi behöver komma ihåg att FrontOffice endast har fokuserat på investeringar i knappt tre år. Det är en väldigt kort tid. Jag tänker ofta på hur vi kommer att ha utvecklats om 10 - 15 år och jag fylls då med en härlig känsla av framtidstro. Jag vill bygga något stort av FrontOffice och jag är mycket tacksam för det förtroende vi får varje dag av våra nära tusen aktieägare och jag är glad att ni också vill vara med på FrontOffice framtida resa.

Jag vill med dessa ord stänga 2018 och tydliggöra de övergripande områden vi kommer arbeta med under 2019:

 •   Utveckla och bygga värde i våra portföljbolag
 •  Utöka vår portfölj med fler bolag
 •  Renodla våra innehav

Jag önskar er ett fortsatt fint 2019.

Johan Lund, VD

Läs rapporten här: https://www.frontofficenordic.se/finansiella-rapporter/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar