FrontOffice avyttrar helägda dotterbolag - kontant köpeskilling om 8 miljoner kronor

Som ett led i att renodla och förtydliga sin investeringsverksamhet har FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) avyttrat de tre helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB*, KROSS** och Konkurs punktse Sverige AB (gemensamt ”Dotterbolagen”).

FrontOffice har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100% av aktierna i Dotterbolagen. Köparen är bolaget Dovontil Holdings Ltd som avser driva verksamheten vidare med nuvarande organisation och strategiska inriktning.

Köpeskillingen för Dotterbolagen uppgår totalt till 8 miljoner kronor och ska erläggas kontant vid tillträdet. Tillträdet ska ske senast 30 april 2019. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor i övrigt som styrelsen bedömer som marknadsmässiga. Svensk Företagsrekonstruktion har inför försäljningen värderats av en oberoende professionell värderingsman och köpeskillingen överstiger denna värdering. KROSS – som utvecklat det screeningverktyg som används i kundanskaffning för Svensk Företagsrekonstruktion – samt Konkurs punktse Sverige AB har ej värderats externt.

Preliminär, ej reviderad, skattefri reavinst vid försäljningen av Dotterbolagen uppgår till cirka 2,1 miljoner kronor.

Under förra året delades FrontOffice verksamhet in i två affärsområden, där det ena området skulle fokusera på turnaround-verksamhet och den andra delen på tillväxtinvesteringar, främst inom fintech. Anledningen till den strategiska affärsindelningen var att kunna hålla ett tydligare fokus. Nu väljer styrelsen att avyttra turnaround-delen för att fullt ut satsa på tillväxtsinvesteringar, primärt inom fintech-sektorn.

”Våra tillväxtbolag QuickBit och FTCS har utvecklats mycket bra och de står idag för majoriteten av vårt bolagsvärde. Däremot har inte inkommande turnaround-leads haft rätt profil och tillräcklig potential, vilket har lett till att styrelsen nu beslutat att bolaget istället ska lägga full kraft på att hitta och utveckla tillväxtbolag istället för både och. Vi tror att vi kommer kunna hitta fler bolag liknade QuickBit och FTCS som har en mycket stark tillväxtpotential och som på relativt kort sikt kan öka snabbt i värde” säger Johan Lund, grundare, styrelseledamot och VD i FrontOffice.

"Genom dessa avyttringar renodlas FrontOffice till ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag, gärna fintechbolag, men även bolag i andra branscher. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept” säger Johan Lund.

”Svensk Företagsrekonstruktion är ett konsultbolag och säljer tjänster inom rekonstruktion och turnaround. För det bolaget är det egentligen inte helt optimalt att vara del i en listad koncern, det kräver ett annat fokus och det tar resurser från grundverksamheten. Detta i kombination med att FrontOffice under det senaste året investerat tungt i tillväxtbolag med inriktning mot fintech, gör att affärsmodellen blivit spretig och att aktieägare har haft svårt att förstå helheten. Vi i styrelsen tror att genom att renodla investeringsverksamheten och avyttra Dotterbolagen, kan vi skapa en tydligare inriktning för FrontOffice och möjliggöra nya affärer som därigenom på sikt skapar ett större aktieägarvärde” säger Tommy Ekholm, styrelseordförande FrontOffice.

*Svensk Företagsrekonstruktion har bytt firmanamn till 180 Affärsutveckling AB.
** Konsult Rekonstruktion Operating Support System Nordic AB 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar