FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari - december 2018 med anledning av tidigare kommunicerade avyttringar

FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2018 den 20 februari. I årsredovisningen korrigeras värdet ner på ett antal poster. Totalt resultatpåverkande om 9,9 MSEK.

I samband med bolagets renodling mot investeringar inom fintech och betallösningar har avyttring av icke-strategiska innehav gjorts under första delen av 2019 mot kontant likvid om 10 miljoner kronor.

Som en direkt följd av dessa avyttringar görs justeringar av värderingarna på dessa nu avyttrade innehav i balansräkningen per 2018-12-31. The Great Wild skrivs ned med ca 6 mkr medan de helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion och KROSS bibehåller sitt värde över bokslutet.

Resultatpåverkande förändringar är i huvudsak nedskrivning av tillhörande fordringar i portföljbolaget The Great Wild AB (publ). Totalt värde, andelar ink. fordringar, i The Great Wild skrivs ned från ca 8 MSEK till 2 MSEK. Den 24 april 2019 meddelade FrontOffice försäljningen av hela sitt kvarvarande innehav i The Great Wild till en köpeskilling om 2 miljoner sek. Därmed tas förlusten i 2018 och avyttringen sker till bokfört värde.

Värdet på de helägda dotterbolagen kvarstår och nyligen rapporterade avyttringar kommer innebära en realisationsvinst om 2 miljoner, vilket kommer att redovisas under räkenskapsåret för 2019.

I samråd med revisor har i koncernen även 2,7 miljoner kronor i övriga fordringar skrivits ned per årsskiftet.

Den uppdaterade versionen av bokslutskommunikén finns tillgänglig på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/finansiella-rapporter/  

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF.

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar