FrontOffice tecknar investeringskredit för fintech-investeringar om 20 miljoner kronor

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått ett avtal om en investeringskredit (kreditfacilitet) om 20 miljoner kronor, öronmärkt för att utveckla både befintliga innehav och fortsatta investeringar inom fintech. Krediten har ensidiga konverteringsrättigheter för FrontOffice.

Investeringskrediten tillhandahålls av FTCS Intressenter AB och ger FrontOffice en icke säkerställd kredit om maximalt 20 MSEK under en treårsperiod till 8 % årsränta på vid var tid utnyttjad kredit.

Investeringskrediten ger vidare FrontOffice en ensidig rätt att närhelst under treårsperioden, vid ett eller flera tillfällen, konvertera utestående lånebelopp jämte ränta mot utgivande av B-aktier i FrontOffice med tillämpning av en teckningskurs, utan premie, baserad på genomsnittlig volymviktad betalkurs under 15 handelsdagar närmast före påkallande om konvertering. Inga uppläggningsavgifter eller andra fasta avgifter följer med krediten.

”Under årtionden har traditionella banker och andra företag i finanssektorn arbetat med mycket lönsamma, stabila affärsmodeller. De tjänar pengar på insättningar och förvaltning av pengar, och på höga avgifter för transaktioner av kundernas pengar. Men idag konfronteras de av innovatörer som utvecklar teknologi för den finansiella sektorn på helt nya sätt. Nya regelverk, internet- och mobilteknologi och en alltmer gränslös värld skapar enorma affärsmöjligheter. Fintech förvandlar den globala finansiella industrin i snabb takt, de nya lösningarna är bättre och billigare för privatpersoner och företagskunder än gamla lösningar, och det finns ett starkt intresse från investerare i sektorn” säger Johan Lund, VD FrontOffice.

”Det här avtalet innebär en flexibilitet och enorm styrka för vårt bolag samt möjliggör att vi kan fortsätta investera i spännande case och utveckla våra befintliga fintech-innehav och därmed befästa vår position som fintech-investerare. FTCS Intressenter är ett bolag vi sedan tidigare arbetat nära inom ramen för våra innehav i FTCS Sweden AB (publ) och Quickbit eu AB (publ) och vi är övertygade om att vi med hjälp av denna investeringskredit och gemensamma nätverk kan fortsätta hitta bra affärer med rätt profil i fintech-sektorn,” säger Johan Lund.

”FrontOffice har hittills arbetat uteslutande med eget kapital som bas. Med den flexibla lösning som detta avtal innebär får vi möjligheten att öka belåningsgraden på vår solida balansräkning för att kunna öka avkastningen på eget kapital och därmed vinst per aktie” säger Johan Lund.

I våras delades FrontOffice verksamhet in i två affärsområden, där det ena området, likt tidigare, investerar i turnaroundcase och där den andra delen fokuserar på tillväxtinvesteringar, främst inom fintech. Anledningen till den strategiska affärsindelningen är främst att kunna hålla ett tydligare operativt fokus och ha möjlighet att rekrytera relevanta resurser. Indelningen syftar även till att tydliggöra mot marknaden vilka typer av investeringar FrontOffice kommer att fokusera på framöver.

Målsättningen är att ta en lika tydlig position inom fintech-investeringar som vi har gjort inom turnaround” säger Johan Lund. 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar