Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för FrontOffice Nordic AB (publ)

Bolagets revisor Ernst & Young AB har idag till FrontOffice Nordic AB (publ.) lämnat en s.k. oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018. Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2018 och avviker från standardformuleringen avseende bolagets interna kontroller, samtidigt som revisorn noterar att identifierade brister har åtgärdats och nya rutiner skapats. Revisorn tillstyrker att styrelsen och verkställande direktören skall ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Revisorns anmärkningar:

I samband med revisionen av bolagets räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 2018 har vi noterat väsentliga brister i den interna kontrollen i bokslutsprocessen, främst avseende avstämningar och avtalshantering. Vissa underlag har inte varit fullständiga och dokumenterade avstämningar har till viss del saknats vilket har försvårat granskningen och våra slutsatser. Underlag och avstämningar har i efterhand kunnat kompletteras och korrigeras. Bristerna ses som väsentliga varför vi anser att verkställande direktören och styrelsen inte har fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagens 8 kap. Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt, mervärdesskatt, debiterad skatt och arbetsgivaravgifter inte redovisats och betalats i rätt tid.

Revisionsberättelsen bifogas i detta pressmeddelande och kan laddas ner tillsammans med bolagets årsredovisning på https://www.frontofficenordic.se/finansiella-rapporter/

Läs revisionsberättelsen här

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF.

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar